Geneology of Rob van der Meer
Hieronder treft u de genealogie aan van het geslacht Gout, ook wel genoemd de Gou en de Gouw. Deze genealogie is gemaakt door mijn vader Leen van der Meer.

De familie Gout is de moeders kant van mijn vader Leen van der Meer.

Voor het samenstellen van deze genealogie van Peter Gout zijn veel gegevens ontleend aan de onderzoeken die door Mr.Dr.L.de Gou zijn verricht. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in enkele jaarboeken van het Centraal Bureau voor Genealogie, [1] het Bijblad van de Nederlandsche Leeuw, [2] het kwartierstatenboek van de Nederlandsche Leeuw [3], alsmede in Nederlands Patriciaat [4]. Vooral de genoemde publikaties in de jaarboeken bevatten een schat aan gegevens over de eerste 7 generaties. Van die gegevens zijn in deze genealogie slechts enkele hoofdzaken opgenomen.
Kennisneming van alle publikaties blijft onontbeerlijk. De Gou legt het accent bij de latere generaties vooral op de naamdragers de Gou. Mijn interesse gaat - uit familieoverwegingen - vooral uit naar Gout. Daarom heb ik getracht alle nazaten van de Haagse Cornelis Engbertsz.Gout een plaats te geven. Hoewel daarbij gestreefd is naar volledigheid, wordt die niet gegarandeerd,ook al omdat de tijd helaas ontbrak om in talloze bronnen verder onderzoek te doen. Om anderen de onderstaande gegevens te laten benutten is publikatie in onvolledige vorm m.i. nuttig. Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom [5].

Veel leesplezier!

Rob van der Meer

© Dr.Ir. R.A. van der Meer
Wapens van de familie Gout
  1. Peter Jaspersz. Gout (Va ), schepen van Buren, voerde het volgende wapen: In blauw drie gouden Franse lelies. Helmteken: een gouden Franse lelie tussen een blauwe vlucht. Dekkleden: goud en blauw, blijkens zijn zegel aan een schepenacte van Buren van 7 juli 1571 en aan een getuigenis van 18 augustus 1571.
  2. Leden van de Haagse Tak en in het bijzonder Cornelis Engbertsz. Gout, schoenmaker op het Binnenhof voerden als wapen in blauw een zilveren schildhoofd beladen met drie zwarte zuilen. Helmteken eern zwart beklede arm met hand in natuurlijke kleur, die de bijl van het schild vasthoudt.Dekkleden: zilver en blauw. Een door een familielid in Salt Lake City ( USA ) vervaardigde - en wellicht "wapenkundig" niet geheel verantwoorde - afbeelding van dit wapen is hier afgebeeld.
Rob van der Meer

I. Peter GOUT, tr. N N.

Uit dit huwelijk:

  1. Dirk Petersz., volgt II.
II. Dirk Petersz. GOUT, vermeld 1482-1483 als koopman en herbergier bij het veer in Beusichem in het graafschap Buren., tr. N N.
Zijn echtgenote is vermeld als weduwe in 1518.

Uit dit huwelijk:

1. Peter, volgt III.

III. (van II) Peter GOUT, vermeld als koopman en herbergier te Buren 1516-1520 en als wagenmeester van de graaf van Buren 1529., tr. N N.

Uit dit huwelijk:

  1. Jasper Petersz., volgt IV.
  2. Anthonis Petersz.
    Anthonis Petersz. Gout is vermeld in Buren 1529 en in Culemborg 1566 en 1567.
IV. (van III) Jasper Petersz. GOUT, vermeld als koopman en herbergier te Vianen vanaf 1539, rentmeester van het goed Nyensteyn onder Hagestein., overl. tussen 20 okt. 1568 en okt. 1569, tr. (1) Peterke JANSDR., overl. tussen 20 maart 1542 en okt. 1543, tr. (2) Jannichje Cornelisdr. PETERSDR., tr. (3) Alijdt JANSDR., overl. na 13 aug. 1578.
Vermeld 1543.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Peter Jaspersz., volgt Va.
  2. Jan Jaspersz., volgt Vb.
  3. Cornelis Jaspersz., geb. tussen 26 jan. 1531 en 26 aug. 1531, volgt Vc.
Va. (van IV) Peter Jaspersz. GOUT, vermeld Buren 1569-1583, schepen aldaar 1571, tr. Geertruyt Jansdr. van DOORN, overl. vóór 12 jan. 1560, dr van Jan Jansz. van DOORN, goudsmid te Utrecht.

Uit dit huwelijk:

  1. Anthonis Petersz., volgt VIa.
  2. Maria Petersdr., geb. Buren, overl. Tiel tussen 18 juli 1633 en 20 nov. 1633, tr. Goossen VERHUET, gerichtsman van Neder-Betuwe, schepen, heemraad en rentmeester van Zandwijk, kerkmeester van Eck, overl. tussen 26 okt. 1632 en 20 juni 1633, zn van Johan VERHUET, gerichtsman van Neder-Betuwe, en Agnes van ESVELD.
VIa. (van Va) Anthonis Petersz. GOUT, lakenkoper te Utrecht, overl. tussen 8 april 1600 en 1605, tr. Utrecht 5 aug. 1593 Geertruyt VERMEY, dr van Gerrit Woutersz. VERMEY, raad in de vroedschap te Utrecht, lakenkoper in de Korte Viesteeg, en Elisabeth Willemsdr. van de LEEMPUTTE.

Uit dit huwelijk:

  1. Wouter, geb. tussen 1593 en 1600, volgt VIIa.
  2. Peter, geb. tussen 1593 en 1600, overl. tussen 26 mei 1608 en 3 april 1629.
  3. Jannichje, geb. tussen 1593 en 1600, begr. Utrecht 25 april 1661, tr. ald. 16 nov. 1617 Aelbert van BEECK, meester-goudsmid, deken van het goudsmedengilde, diaken Jacobikerk te Utrecht, overl. tussen 3 april 1629 en 6 okt. 1632.
  4. Maria, geb. tussen 1593 en 1605, overl. tussen 10 okt. 1657 en 9 nov. 1657, tr. (1) Utrecht 17 nov. 1625 Pieter van SANTEN, meester-bakker en cruydenier, begr. ald. 30 mei 1636, zn van Herman Hendriksz. van SANTEN, meester-bakker aan de Oude Gracht, deken van het bakkersgilde, en Barbara Pietersdr. VERWOERT, tr. (2) Utrecht 27 april 1641 Anthoni Maartensz. DIERHOUT, eerder gehuwd met Jacobje Jansdr. GRIECKEN.
VIIa. (van VIa) Wouter GOUT, geb. tussen 1593 en 1600, lakenkoper, schepen en lid van het tijnsgericht, ouderling en diaken te Buren, begr. Buren in de familiegrafkelder 1 maart 1640, tr. ald. 9 okt. 1630 Geertruyt van ANGELEN, begr. ald. in de grafkelder van de familie Gout 13 febr. 1679, die hertr. met Rijckhart van WOUDENBERG, lakenkoper, schepen en buurmeester, ouderling, afgevaardigde voor Buren naar de classis Tiel, dr van Hendrik Aertsz. van ANGELEN en Neeltje BOSMANS.

Uit dit huwelijk:

  1. Anthony, geb. Buren tussen 1631 en 1640, volgt VIIIa.
  2. Geertruyt, ged. Buren 12 jan. 1633, begr. ald. in de familiegrafkelder 5 aug. 1684.
  3. Elisabeth, geb. tussen 1631 en 1640, overl. vóór 9 mei 1693, tr. Buren 15 mei 1670 Gerrit ANSEMS, ged. ald. 7 jan. 1644, procureur en substituut-secretaris van Buren, ontvanger van de generale middelen, buurmeester van de buurtschap Achter den Haech, overl. Buren 1674, zn van Jan Hendrik ANSEMS, schepen van Buren, en Maayke Stevensdr. van OSCH.
  4. Maria, geb. tussen 1631 en 1640, begr. Buren in de familiegrafkelder 18 sept. 1694, tr. (1) ald. 11 febr. 1656 Jonker Evert van STEENHUYS, geb. Tiel woont te Ochten in kasteel de Appelenburg, zn van Jonker Steven van den STEENHUYS en Catharina van BEMMEL, tr. (2) Arnhem 4 okt. 1662 Melchior ten HOVE, geb. Amsterdam 15 maart 1614, jur.lic., schepen van Nijmegen 1642, 1643, 1646, 1648, 1650, 1654, 1661, 1669, 1670, stadsbibliothecaris 1645, raadsrentmeester Nijmegen 1647, 1648, heemraad van het Rijk van Nijmegen 1647-1654, raadsheer Hof van Gelderland 1654-1674, burgemeester van Nijmegen 1661, 1664, 1667, 1670, gecommitteerde ter Staten-Generaal wegens Gelderland, bewindhebber V.O.C. ter kamer van Amsterdam wegens de provincie Utrecht, eerder gehuwd met Henrica INGENHAGEN, zn van Michiel Nicolaasz. ten HOVE en Susanna CROMHUYSEN.
VIIIa. (van VIIa) Anthony GOUT, geb. Buren tussen 1631 en 1640, wijnkoper, schepen 1662-1665 en diaken te Buren, vestigt zich in 1666 te Alkmaar, regent van het Huysarmenhuis aldaar, overl. Alkmaar tussen 2 nov. 1677 en 1 juli 1680, tr. Buren 12 okt. 1665 Geertruyt van CLOPPENBURG, overl. tussen 24 april 1688 en 28 mei 1689, die hertr. met Mr. Jacob Schagen HOOGLANT, schepen van Alkmaar, dr van Dirk Hendriksz.Deventerwaag van CLOPPENBURG en Hermina van STEENHUYSEN.

Uit dit huwelijk:

  1. Hermina, ged. Alkmaar 18 juli 1666, begr. ald. 26 jan. 1737, tr. ald. 3 jan. 1683 Jacob van STEENHUYSEN, ged. Alkmaar 15 dec. 1652, secretaris van de Oude Zijpepolder, heemraad van de Wieringerwaard, kerkmeester van de Grote Kerk in Alkmaar, begr. Alkmaar 8 nov. 1703, zn van Mr. Bartholdus van STEENHUYSEN, schepen van Alkmaar, en Maria van der NIEUSTADT.

Vb. (van IV) Jan Jaspersz. GOUT, overl. tussen 1566 en 1569, tr. Gerritge LAUWEN, overl. na 2 jan. 1604, die hertr. met Johan Cornelisz. MEUSZ., dr van Gerrit Gijsbertsz. LAUWEN.

Uit dit huwelijk:

  1. Dirk Jansz., meester-schoenmaker en leerlooier te Vianen, overl. tussen 13 sept. 1599 en 29 april 1601, tr. Maria JANSDR., overl. tussen 2 jan. 1604 en 22 okt. 1610, die hertr. met Willem Jansz. de MONTENEGRO, dr van Jan STEVENSZ., schepen en Heilige Geestmeester van Vianen, en Hasa PELGRIMS (PELGROM).
    Uit dit huwelijk zijn 2 niet met name genoemde kinderen geboren die, minderjarig, zonder nakomelingen zijn overleden.
Vc. (van IV) Cornelis Jaspersz. GOUT, geb. tussen 26 jan. 1531 en 26 aug. 1531, koopman, gildemeester van het timmerliedengilde en kerkmeester te Vianen, overl. tussen 27 febr. 1600 en 28 jan. 1603, tr. (1) Christina JANSDR., overl. vóór 1585, tr. (2) Jannichje ENGBERTSDR.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Elisabeth Cornelisdr., overl. vóór 27 febr. 1600, tr. Jan GERRITSZ., zn van Gerrit JANSZ., scheepmaker, schepen van Woerden.
  2. Jan Cornelisz., volgt VIb.
  3. Dirk Cornelisz., volgt VIc.
  4. Jasper Cornelisz., volgt VId.
  5. Sara Cornelisdr., tr. (1) vóór 16 juli 1594 Dirk Clemensz. van UTRECHT, zn van Clemens N en Trijntge WOUTERS, tr. (2) Jan Jansz. VERSTEECH, bakker, schepen van Vianen.
  6. Jannichje Cornelisdr., tr. Cornelis PIETERSZ.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Engbert Cornelisz., geb. 1585, volgt VIe.
  2. Christina Cornelisdr., tr. vóór 23 juni 1609 Anthonis CLAESZ.
VIb. (van Vc) Jan Cornelisz. GOUT, overl. tussen 20 dec. 1602 en 12 jan. 1605, tr. (V) 25 juni 1598 Franske Hendriksdr. van VOORN, dr van Hendrik van VOORN en Aefke Gerritsdr. VERHOEF.

Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik Jansz., ruiter in de compagnie van de graaf van Brederode en herbergier te Vianen, overl. tussen 5 mei 1626 en 6 sept. 1626, tr. vóór 23 febr. 1618 Peterke EDUWARTS.
VIc. (van Vc) Dirk Cornelisz. GOUT, lakenkoper, overl. tussen 12 febr. 1641 en 22 juli 1643, tr. (1) vóór 2 juli 1600 Evertge JANSDR., eerder gehuwd met Jacob THOENIS, tr. (2) vóór 24 nov. 1611 Fransge Jacobsdr. van EWIJCK.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Jan Dirksz., overl. 8 april 1630, gedood door Gerrit Reijersz. te Hagestein.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Guert Dirksz.
VId. (van Vc) Jasper Cornelisz. GOUT, meester-schoenmaker en leerlooier te Vianen, vermeld 1590-1619, overl. vóór 26 april 1623, tr. (1) Anna GERRITSDR., dr van Gerrit JACOBSZ., tr. (2) vóór 25 mei 1614 Belichje Jansdr. STICHTER, dr van Jan Aertsz. STICHTER, burgemeester van Vianen en, substituut-dijkgraaf van het Land van Vianen, en Neeltje CORNELISDR.
Zijn tweede echtgenote is vermeld 1614 -1628.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Cornelis Jaspersz., volgt VIIb.
  2. Gerrit Jaspersz., meester-schoenmaker, Heilige Geestmeester, regent van het Oudemannenhuis en diaken te Vianen, vermeld 1628-1662; overl. vóór 19 okt. 1665, tr. vóór 1659 Jenneke Florisdr. van de WIJNGAARD, overl. tussen 20 sept. 1668 en 6 dec. 1668.
  3. Teuntje Jaspersdr., tr. vóór 4 nov. 1628 Cesar Anthonisz. van HANSWIJCK, ruiter onder de graaf van Brederode, overl. vóór 6 dec. 1668.
    Zij wordt vermeld 1628-1670.
  4. Jan Jaspersz., ruiter, vermeld 1628-1670, tr. (1) N.N., tr. (2) Breda 20 juni 1668 Mayke MEERTENS, eerder gehuwd met Dirck VOS.
    Zij woonde in de St. Jansstraat te Breda.
  5. Christina Jaspersdr., overl. vóór 3 aug. 1636.
    Zij wordt vermeld als minderjarig in de jaren 1628 en 1632.
VIIb. (van VId) Cornelis Jaspersz. GOUT, overl. vóór 10 febr. 1646, tr. N.N.
Hij wordt vermeld 1628-1632.

Uit dit huwelijk:

  1. Anna Cornelisdr., tr. Gorinchem 10 nov. 1645 Thonis van HOBOKEN, schipper, zn van Willem Jansz. van HOBOKEN, marktschipper op Middelburg.
    Zij wordt vermeld 1645-1665.
VIe. (van Vc) Engbert Cornelisz. GOUT, geb. 1585, meester-schoenmaker, leerlooier, huidenkoper en belastingpachter te Vianen, overl. na 10 mei 1647, tr. Adriaentje CORNELISDR., overl. vóór 10 mei 1647, dr van Cornelis GIJSBERTSZ., schipper, en Maria CLAESDR.
Zij wordt vermeld 1609-1628.

Uit dit huwelijk:

  1. Jannichje ENGBERTSDR., geb. ca. 1610, overl. tussen 12 juli 1702 en 7 juli 1703, tr. vóór 27 sept. 1645 Berent Sweeren SLEE, meester-schoenmaker en leerlooier te Vianen, overl. tussen 28 maart 1673 en 3 maart 1675.
  2. Cornelis Engbertsz., geb. Vianen 1610, volgt VIIc.
VIIc. (van VIe) Cornelis Engbertsz. GOUT, geb. Vianen 1610, meester-schoenmaker op het Binnenhof te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage tussen 26 jan. 1659 en 23 juni 1662, tr./tr. kerkel. ald. 5 dec. 1634/1 febr. 1636 Dignum BOSVLIET, dr van Cornelis Jaspersz. BOSVLIET, meester-kleermaker op het Spui te 's-Gravenhage, en Maertge JANSDR.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Cornelisz., geb. 's-Gravenhage tussen 1634 en 1638, volgt VIIIb.
  2. Pieter Cornelisz., geb. 's-Gravenhage tussen 1637 en 1645, volgt VIIIc.
  3. Adriaentje Cornelisdr.
  4. Jannichje Cornelisdr.
  5. Egbert Cornelisz.
VIIIb. (van VIIc) Cornelis Cornelisz. GOUT, geb. 's-Gravenhage tussen 1634 en 1638, overl. na 6 mei 1677, tr. vóór 13 febr. 1661 Hendrickgen JANSDR.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis, ged. 's-Gravenhage 13 febr. 1661.
  2. Dingnum (Dignum), ged. 's-Gravenhage 24 sept. 1662, begr. ald. 8 sept. 1721, tr. ald. 11 april 1689 Aernout KREVELT, geb. Arnhem.
  3. Catharijna GOU, geb. 21 dec. 1664.
  4. Adriana, ged. 's-Gravenhage 17 nov. 1666.
  5. Cornelia, ged. 's-Gravenhage 29 jan. 1668, begr. ald. 17 juni 1726.
  6. Barend, ged. 's-Gravenhage 22 okt. 1670, volgt IXa.
  7. Johannes, ged. 's-Gravenhage 13 sept. 1676, volgt IXb.
IXa. (van VIIIb) Barend GOUT, ged. 's-Gravenhage 22 okt. 1670, ondertr./tr. ald. 20 april/7 mei 1690 Aeltje Gerritsdr. WILDERBEEST.

Uit dit huwelijk:

  1. Gerrit, ged. 's-Gravenhage 25 maart 1691.
  2. Jasperina, ged. 's-Gravenhage 18 maart 1696.
IXb. (van VIIIb) Johannes GOUT, ged. 's-Gravenhage 13 sept. 1676, tr. ald. 21 aug. 1701 Eva HOSTINGHS, eerder gehuwd met Hendrik DOOS, dr van Jan HOSTINGHS.

Uit dit huwelijk:

  1. Kornelia, ged. 's-Gravenhage 11 okt. 1702.
VIIIc. (van VIIc) Pieter Cornelisz. GOUT, geb. 's-Gravenhage tussen 1637 en 1645, begr. ald. 25 okt. 1704, tr. ald. 15 juli 1668 Aeltien Aelbertsdr. TIMMERS, ged. 's-Gravenhage 12 febr. 1645, dr van Aelbert Jansz. TIMMERS en Neeltje DAMMASDR.

Uit dit huwelijk:

  1. Neeltje Pietersdr. GOUT (van VIANEN,DE GOU), ged. 's-Gravenhage 31 mei 1671, begr. ald. 4 nov. 1732, tr. ald. 19 mei 1698 Jan Hendriksz. van der VELDE.
  2. Kornelis Pietersz., ged. 's-Gravenhage 14 sept. 1672, volgt IXc.
  3. Albartus Pietersz., ged. 's-Gravenhage 30 juni 1674, overl. vóór 15 febr. 1676.
  4. Albert Pietersz., ged. 's-Gravenhage 15 febr. 1676, volgt IXd.
  5. Dingnum Pietersdr., ged. 's-Gravenhage 15 aug. 1677, begr. ald. 29 juni 1747, tr. ald. 20 okt. 1704 Jan Hendrick HOOFT, zn van Jan HOOFT, trompetter onder de Guardes van Z.H.den Prince van Orange, en Geertruyd BREUGEL.
  6. Pieter Pietersz., ged. 's-Gravenhage 7 juli 1680, volgt IXe.
IXc. (van VIIIc) Kornelis Pietersz. GOUT, ged. 's-Gravenhage 14 sept. 1672, begr. ald. 13 juli 1752, tr. ald. 18 april 1694 Beatrix van LUTTEKENHUIJSEN, ged. 's-Gravenhage 3 okt. 1671, begr. ald. 15 febr. 1760, dr van Johannes van LUTTEKENHUIZEN en Maria Jansdr. van der KAAIJ.

Uit dit huwelijk:

  1. Pieter, ged. 's-Gravenhage 15 okt. 1695.
  2. Maria, ged. 's-Gravenhage 6 nov. 1697, begr. ald. 18 april 1783, tr. ald. 11 jan. 1720 Leendert van GLANSDORP, zn van Claas van GLANSDORP en Maria JANSDR.
  3. Johannes, ged. 's-Gravenhage 19 dec. 1700, volgt Xa.
  4. Hendrik, ged. 's-Gravenhage 12 maart 1702, volgt Xb.
  5. Aaltje, ged. 's-Gravenhage 28 mei 1704, begr. ald. 28 sept. 1785, tr. ald. 4 dec. 1729 Johannes FILET, ged. 's-Gravenhage 30 jan. 1704, zn van Harmen FILET en Maria Jansdr. WOLFF.
  6. Johanna, ged. 's-Gravenhage 3 febr. 1706, begr. ald. 3 aug. 1707.
  7. Johanna, ged. 's-Gravenhage 19 febr. 1708, begr. ald. 6 juli 1709.
  8. Johanna, ged. 's-Gravenhage 31 aug. 1710, begr. ald. 10 dec. 1714.
  9. Beatris, ged. 's-Gravenhage 17 april 1713, begr. ald. 25 mei 1729.
Xa. (van IXc) Johannes GOUT, ged. 's-Gravenhage 19 dec. 1700, meester-schoenmaker, 1734 lid van het Groene Vendel van de Haagse Schutterij, begr. 's-Gravenhage 29 sept. 1755, tr. ald. 28 sept. 1727 Anthonia van WIELICK (WILLIK), ged. ald. 24 juni 1704, begr. 's-Gravenhage 4 sept. 1748, dr van Marcus van WIELICK en Elisabeth van der KAAY.

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna, ged. 's-Gravenhage 23 juni 1728, begr. ald. 11 okt. 1810, tr. ald. 4 juli 1762 Bart RADUNNER, geb. 's-Gravenhage, soldaat in het regiment Hollandsche Gardes onder de Compagnie van de Luitenant Collonel Baron Bentinck.
  2. Cornelis de GOU, ged. 's-Gravenhage 15 sept. 1730, begr. ald. 25 sept. 1730.
  3. Beatrix, ged. 's-Gravenhage 9 jan. 1732, begr. ald. 13 febr. 1745.
  4. Kornelia, ged. 's-Gravenhage 11 okt. 1733, begr. ald. 13 nov. 1733.
  5. Gerrit, ged. 's-Gravenhage 22 dec. 1734, begr. ald. 4 jan. 1735.
  6. Alida, ged. 's-Gravenhage 30 mei 1736, begr. ald. 13 dec. 1806, tr. ald. 17 april 1757 Dirk van der POT, ged. 's-Gravenhage 31 maart 1736, schrijnwerker op het Spui over de Lepelbrug, begr. 's-Gravenhage 14 jan. 1791.
  7. Hendrina, ged. 's-Gravenhage 6 dec. 1739, begr. ald. 1 april 1745.
  8. Johannes de GOU, ged. 's-Gravenhage 27 nov. 1743, volgt XIa.
XIa. (van Xa) Johannes de GOU, ged. 's-Gravenhage 27 nov. 1743, schoolhouder van een Nederduitse school aan de Nieuwe Molstraat te 's-Gravenhage., overl. 's-Gravenhage 29 nov. 1825, tr. (1) ald. 1 juni 1766 Margaretha van der HOEK, ged. ald. 20 aug. 1741, overl. 's-Gravenhage 11 aug. 1794, dr van Robbert van der HOEK en Johanna de SOET, tr. (2) ald. 20 aug. 1797 Hendrina LANGWET, ged. ald. 10 mei 1771, overl. 's-Gravenhage 5 jan. 1846, dr van Johannes LANGWET en Geertruida BOUWMAN.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Johanna Antonia, ged. 's-Gravenhage 27 sept. 1767, overl. ald. 4 sept. 1833, tr. ald. 17 mei 1795 Lucas Johannes HENKES, ged. 's-Gravenhage 2 juli 1775, zn van Johannes HENKES en Cornelia BUYS.
  2. Johannes, ged. 's-Gravenhage 26 maart 1769, begr. ald. 1 nov. 1769.
  3. Johannes, ged. 's-Gravenhage 6 jan. 1771, begr. ald. 20 juli 1776.
  4. Margaretha, ged. 's-Gravenhage 13 jan. 1773, begr. ald. 1 maart 1773.
  5. Abraham, ged. 's-Gravenhage 9 maart 1774, volgt XIIa.
  6. Louis, ged. 's-Gravenhage 29 okt. 1775, begr. ald. 19 jan. 1776.
  7. Barendina Margrita, ged. 's-Gravenhage 30 maart 1777, begr. ald. 18 nov. 1780.
  8. Wilhelmina, ged. 's-Gravenhage 25 okt. 1780, begr. ald. 18 nov. 1780.
  9. Johannes, ged. 's-Gravenhage 29 okt. 1780, overl. ald. tussen 1797 en 1811.
  10. Hendrik, ged. 's-Gravenhage 24 juli 1782, begr. ald. 29 okt. 1784.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Margaretha Cornelia, geb. 's-Gravenhage 18 jan. 1798.
  2. Johanna Sara, geb. 's-Gravenhage 18 jan. 1798, overl. ald. 25 juni 1871, tr. ald. 13 april 1831 August Napoleon MELLERY, geb. Laeken (Belgie) 24 jan. 1808, kamerdienaar van Koning Willem I, Koning Willem II en Koning Willem III, woonde Hofsingel 1 te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 6 jan. 1879, zn van Pierre Joseph MELLERY, ambtenaar aan het Koninklijk Hofdepartement te Laeken, en Marie Catherine COSTER.
  3. Geertruy Sophia, geb. 's-Gravenhage 11 jan. 1800, overl. ald. 4 nov. 1866, tr. ald. 7 nov. 1832 Nicolaas Albertus de LANGE, geb. 's-Gravenhage 26 april 1812, boekbinder, overl. na 1866, zn van Antonie de LANGE en Jacomina SPIRIUS.
  4. Hendrina Johanna, geb. 's-Gravenhage 28 sept. 1802, begr. ald. 26 okt. 1802.
  5. Hendrik Jacobus, geb. 's-Gravenhage 26 jan. 1804, begr. ald. 20 maart 1804.
  6. Hendrik, geb. 's-Gravenhage 29 okt. 1805, begr. ald. 23 maart 1806.
  7. Johannes Hendrik, geb. 's-Gravenhage 18 febr. 1807, begr. ald. 6 aug. 1807.
  8. Hendrina Johanna, geb. 's-Gravenhage 12 sept. 1808, begr. ald. 11 dec. 1810.
  9. Johannes, geb. 's-Gravenhage 14 jan. 1811, volgt XIIb.
  10. Marie Henriette, geb. 's-Gravenhage 19 dec. 1812, overl. ald. 18 mei 1813.
XIIa. (van XIa) Abraham de GOU, ged. 's-Gravenhage 9 maart 1774, verfkoper, overl. ald. 21 maart 1827, tr. ald. 26 juli 1795 Maria BLOKPOEL, ged. 's-Gravenhage 24 aug. 1774, overl. ald. 10 juni 1841, dr van Johannes BLOKPOEL en Maria DUSYNA.

Uit dit huwelijk:

  1. Margaretha Johanna, geb./ged. 's-Gravenhage 15/17 aug. 1796, overl. ald. 8 juni 1870, tr. ald. 19 maart 1828 Joan CANITS, geb. Zwolle, arbeider.
  2. Maria, geb./ged. 's-Gravenhage 25/29 aug. 1798.
  3. Johannes de GOU(W), ged. 's-Gravenhage 8 dec. 1802, volgt XIIIa.
  4. Abraham Antonie, geb./ged. 's-Gravenhage 8/16 aug. 1807, volgt XIIIb.
  5. Willem de GOUW, geb. 's-Gravenhage 27 jan. 1812, volgt XIIIc.
XIIIa. (van XIIa) Johannes de GOU(W), ged. 's-Gravenhage 8 dec. 1802, blikslager, overl. ald. 6 juni 1877, tr. Barendina Johanna NOORDIJK, geb. Schiedam 22 okt. 1812.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Anna de GOUW, geb. 's-Gravenhage 29 mei 1831.
  2. Jannetje de GOUW, geb. 's-Gravenhage 4 aug. 1833, overl. ald. 31 dec. 1903.
  3. Wilhelmina de GOUW, geb. 's-Gravenhage 20 maart 1836.
  4. Dina Johanna de GOUW, geb. 's-Gravenhage 27 okt. 1838, overl. ald. 14 dec. 1906.
  5. Catharina de GOUW, geb. 's-Gravenhage 22 juli 1841.
  6. Abraham Johannes de GOUW, geb. 's-Gravenhage 21 jan. 1844, volgt XIVa.
  7. Johannes de GOUW, geb. 's-Gravenhage 15 jan. 1847, volgt XIVb.
  8. Willem de GOUW, geb. 's-Gravenhage 9 juni 1850, volgt XIVc.
XIVa. (van XIIIa) Abraham Johannes de GOUW, geb. 's-Gravenhage 21 jan. 1844, kurkensnijder, overl. ald. 18 mei 1903, tr. ald. 4 nov. 1863 Johanna Petronella WAGEMANS, geb. Leiden 15 febr. 1840, overl. 's-Gravenhage 9 jan. 1913, dr van Pieter WAGEMANS en Pieternella Isabella?

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Pieter Abraham, geb. 's-Gravenhage 5 jan. 1865, overl. ald. 19 maart 1865.
  2. Abraham Johannes, geb. 's-Gravenhage 4 maart 1866, overl. ald. 16 april 1869.
  3. Pieter, geb. 's-Gravenhage 29 mei 1867, overl. ald. 24 aug. 1867.
  4. Johanna Petronella, geb. 's-Gravenhage 28 aug. 1868.
  5. Diena Johanna, geb. 's-Gravenhage 20 april 1870.
  6. Petronella Isabella, geb. 's-Gravenhage 4 sept. 1872.
  7. Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 27 febr. 1875.
  8. Abraham Johannes, geb. 's-Gravenhage 18 sept. 1876, volgt XVa.
  9. Jannetje, geb. 's-Gravenhage 25 maart 1879.
XVa. (van XIVa) Abraham Johannes de GOUW, geb. 's-Gravenhage 18 sept. 1876, behanger, tr. ald. 27 aug. 1902 Joanna Gijsberta Charlotte DIETZ, geb. ald. 1875, dr van George Philippus DIETZ en Gijsberta Joanna Charlotte WAGNER.

Uit dit huwelijk:

  1. Gijsberta Johanna Charlotte de GOU, geb. 's-Gravenhage 10 okt. 1903, overl. ald. 4 febr. 1907.
  2. Abraham Johannes Gijsbertus, geb. 's-Gravenhage 29 nov. 1907, overl. ald. 9 nov. 1918.
  3. Gijsberta Johanna Charlotte, geb. 's-Gravenhage 28 sept. 1910.
XIVb. (van XIIIa) Johannes de GOUW, geb. 's-Gravenhage 15 jan. 1847, huisschilder, tr. (1) ald. 18 aug. 1869, scheiding 's-Gravenhage 14 mei 1872 Alida Francina Maria MOLENAAR, geb. ald., dr van Dirk MOLENAAR en Johanna Maria KOUWENBURG, tr. (2) ald. 1 april 1874, scheiding Rotterdam 27 oktober 1884 Josephina Johanna DUBOIS, geb. 's-Gravenhage 1856, dr van Jan Willem DUBOIS en Josephina Joanna ENGELEN.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Dina Johanna, geb. 's-Gravenhage 30 juli 1877.
XIVc. (van XIIIa) Willem de GOUW, geb. 's-Gravenhage 9 juni 1850, huisschilder, overl. ald. vóór 1915, tr. ald. 10 mei 1876, scheiding Rotterdam 19 september 1892 Geertje JELLES, geb. Enkhuizen 4 febr. 1845, overl. 's-Gravenhage 31 dec. 1915, dr van Jesse JELLES en Kornelisje NAUTA.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes, geb. 's-Gravenhage 1 april 1877, overl. ald. 24 sept. 1877.
  2. Johannes Willem Jerre, geb. 's-Gravenhage 11 mei 1878, volgt XVb.
  3. Willem Jacobus, geb. 's-Gravenhage 30 april 1880, volgt XVc.
  4. Jacob, geb. 's-Gravenhage 19 okt. 1882, volgt XVd.
XVb. (van XIVc) Johannes Willem Jerre de GOUW, geb. 's-Gravenhage 11 mei 1878, huisschilder, overl. ald. 29 jan. 1910, tr. ald. 5 juni 1901 Geertrui LOUMAN, geb. Amsterdam 1877, die hertr. met Wijnand VELLEKOOP, dr van Johannes Josephus Theodorus LOUMAN en Antje JANSEN.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes, geb. 's-Gravenhage 10 nov. 1902, volgt XVIa.
  2. Johannes Josephus Theodorus, geb. 's-Gravenhage 15 dec. 1905, expediteur,groentenkoopman, tr. ald. 22 febr. 1933 Jacoba KOK, geb. Bergambacht 6 mei 1905.
XVIa. (van XVb) Johannes de GOUW, geb. 's-Gravenhage 10 nov. 1902, melkventer,verhuizer, tr. ald. 15 jan. 1930 Neeltje Elisabeth KOK, geb. Bergambacht 15 okt. 1903.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Willem Jerre, geb. 's-Gravenhage 4 april 1931.
  2. Elisabeth Neeltje, geb. 's-Gravenhage 13 dec. 1932.
XVc. (van XIVc) Willem Jacobus de GOUW, geb. 's-Gravenhage 30 april 1880, overl. ald. 5 juli 1933, tr. ald. 13 maart 1912 Anna Maria MARKERINK, geb. Neede 1 nov. 1888.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Johanna, geb. 's-Gravenhage 16 aug. 1913.
  2. Willem Jacobus, geb. 's-Gravenhage 24 febr. 1915, overl. ald. 20 okt. 1918.
  3. Jan, geb. 's-Gravenhage 24 sept. 1919.
  4. Jacob, geb. 's-Gravenhage 5 juli 1922.
XVd. (van XIVc) Jacob de GOUW, geb. 's-Gravenhage 19 okt. 1882, huisschilder, tr. ald. 9 mei 1906 Johanna Maria van OEFFEL, geb. ald. 19 nov. 1879.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob, geb. 's-Gravenhage 29 okt. 1905, volgt XVIb.
  2. Hendrikus Josephus Wilhelmus, geb. 's-Gravenhage 24 dec. 1906, overl. ald. 29 jan. 1907.
  3. Geertje Johanna, geb. 's-Gravenhage 31 aug. 1909.
  4. Johanna Maria, geb. 's-Gravenhage 10 febr. 1915.
  5. Hendrika, geb. 's-Gravenhage 27 sept. 1919.
XVIb. (van XVd) Jacob de GOUW, geb. 's-Gravenhage 29 okt. 1905, huisschilder, tr. ald. 3 jan. 1934 Marijtje HENDRIKSE, geb. Middelburg 27 mei 1906.

Uit dit huwelijk:

  1. Marijke, geb. 's-Gravenhage 27 okt. 1936.
XIIIb. (van XIIa) Abraham Antonie de GOU, geb./ged. 's-Gravenhage 8/16 aug. 1807, schoenmaker, verver, tr. ald. 26 okt. 1836 Hermina Maria Hendrika GROENESTEIJN, geb./ged. ald. 25 sept./3 okt. 1802, eerder gehuwd met Johannes van REIJSEN, dr van Hendrik GROENESTEIJN en Anna Dorothea van BOHEMEN.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes, geb. ca. 1832.
  2. Hermanus, geb. ca. 1834.
  3. Abraham, geb. ca. 1837.
  4. Hermina, geb. ca. 1841.
XIIIc. (van XIIa) Willem de GOUW, geb. 's-Gravenhage 27 jan. 1812, schoenmaker, tr. ald. 13 juni 1832 Johannetta Suzanna WENTZEL, naaister, dr van Lodewijk WENTZEL en Johanna NICOLAAS.

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Maria, geb. 's-Gravenhage 6 april 1833, overl. ald. 12 jan. 1913, tr. Pieter Carel van KAMPEN, overl. ald. vóór 1913.
  2. Maria Johanna, geb. 's-Gravenhage 11 okt. 1835.
XIIb. (van XIa) Johannes de GOU, geb. 's-Gravenhage 14 jan. 1811, verfkoper aan de Bierstraat te 's-Gravenhage; nam deel aan de 10-daagse veldtocht in 1830 bij de 17de afdeling Infanterie. Begiftigd met het metalen kruis., overl. 's-Gravenhage 6 aug. 1847, tr. ald. 4 nov. 1840 Catharina WAANDERS, geb. ald. 5 maart 1812, overl. 's-Gravenhage 9 aug. 1865, dr van Gerrit WAANDERS en Johanna Catharina PEPPEL.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes, geb. 's-Gravenhage 25 dec. 1846, volgt XIIId.
XIIId. (van XIIb) Johannes de GOU, geb. 's-Gravenhage 25 dec. 1846, hoofdonderwijzer, bij het Openbaar Lager Onderwijs te 's-Gravenhage van 1866 tot 1916, leraar bij de Eerste Ambachtsschool aldaar van 1873 tot 1879 , secretaris van de Rederijkerskamer "Joost van den Vondel", erelid van de letterlievende vereniging "Excelsior", literair medewerker aan verschillende dagbladen, 1885-1895 voorlezer en voorzanger van de Remonstrantse Gemeente te 's-Gravenhage, begiftigd met de verguld zilveren erepenning van 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 5 april 1923, tr. ald. 22 april 1874 Wilhelmina Margaretha BARENSEN, geb. ald. 24 maart 1848, overl. 's-Gravenhage 1 febr. 1921, dr van Bernardus BARENSEN, lijstenfabrikant, en Margaretha HARTWIJK.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Bernardus, geb. 's-Gravenhage 24 maart 1875, volgt XIVd.
  2. Catharina Margaretha, geb. 's-Gravenhage 20 mei 1876.
  3. Bernardus Nicolaas, geb. 's-Gravenhage 23 febr. 1878, volgt XIVe.
  4. Martinus Hendrik, geb. 's-Gravenhage 4 sept. 1879, volgt XIVf.
  5. Bertha Henriette, geb. 's-Gravenhage 3 nov. 1880, 1898-1909 onderwijzeres Bijz. L.O., 1909-1939 onderwijzeres O.L. Onderwijs te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 19 april 1953.
XIVd. (van XIIId) Johannes Bernardus de GOU, geb. 's-Gravenhage 24 maart 1875, adjunct-commies, bij de Algemene Rekenkamer,journalist, overl. 's-Gravenhage 8 febr. 1945, tr. ald. 4 maart 1921 Henriette Louise DIECKE, geb. Modjokerto (N.O.I.) 1 april 1894, onderwijzeres, gouvernante van H.K.H. Prinses Juliana,

Uit dit huwelijk:

  1. Jan, geb. 's-Gravenhage 9 april 1922, administrateur bij de KLM, te Karachi, in de 50er en 60er jaren, tr. 's-Gravenhage 25 juni 1948 Mathilde Jeanette ten BROEK, geb. Heerlen 24 dec. 1923, dr van Albertus Nicolaas ten BROEK, hoofdambtenaar Staatsmijnen, en Emma Sybilla Josephina LUTGER.
  2. Hendrik, geb. 's-Gravenhage 21 sept. 1924, wijnkeurmeester, tr. ald. 23 nov. 1949 Ella SCHIPULL, geb. Osterfeld (bij Oberhausen) 18 mei 1913, dr van Max SCHIPULL en Emilie Karoline STULZEBACH.
  3. Juliana, geb. 's-Gravenhage 21 sept. 1926.
XIVe. (van XIIId) Bernardus Nicolaas de GOU, geb. 's-Gravenhage 23 febr. 1878, van 1905 tot 1943 technisch ambtenaar 1e klasse bij Gemeentewerken van 's-Gravenhage, 1943 begiftigd met de bronzen erepenning van 's-Gravenhage, tr. 's-Gravenhage 7 april 1926 Hermina BOURGONJE, geb. ald. 11 maart 1900, dr van Johannes BOURGONJE en Antonia VLASBLOM.

Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmina Maria, geb. 's-Gravenhage 31 maart 1928.
XIVf. (van XIIId) Martinus Hendrik de GOU, geb. 's-Gravenhage 4 sept. 1879, ambachtsheer van Hilligersberg, ambtenaar ter gemeentesecretarie van 's-Gravenhage, 1945 begiftigd met de bronzen erepenning van de gemeente 's-Gravenhage, 1949 begiftigd met het gouden erekruis "Pro Ecclesia et Pontifice", tr. 's-Gravenhage 14 april 1915 Wilhelmina Henriette Maria SCHAVERS, geb. Rheden 19 mei 1891, dr van Willem Adrianus Maria SCHAVERS, leraar wiskunde, en handelswetenschappen aan de Gemeentelijke HBS te Maastricht, en Cornelia Catharina HAGEN.

Uit dit huwelijk:

  1. Leonard, geb. 's-Gravenhage 22 dec. 1916, volgt XVe.
XVe. (van XIVf) Leonard de GOU, geb. 's-Gravenhage 22 dec. 1916, burgemeester van Steenbergen, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, heemraad van het Heemraadschap "De Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet", secretaris van het Hoogheemraadschap "De Brabantse Bandijk", burgemeester van Haarlem, tr. 's-Gravenhage 15 dec. 1938 Gerarda Wilhelmina WESTERHOUT, geb. Utrecht 13 jan. 1910, dr van Charles George Kornelis WESTERHOUT, fabrikant, en Adriana Maria van den BRINK.

Uit dit huwelijk:

  1. Monica Catharina Margaretha, geb. Utrecht 20 juli 1939.
  2. Floris Leonard Martinus Maria, geb. Steenbergen 14 dec. 1946.
  3. Michiel Willem Adriaan Godfried, geb. Steenbergen 2 okt. 1948.
Xb. (van IXc) Hendrik GOUT, ged. 's-Gravenhage 12 maart 1702, begr. ald. 16 jan. 1772, tr. ald. 9 jan. 1729 Barbera HOOGSTRATEN, ged. 's-Gravenhage 20 jan. 1700, overl. ald. 30 dec. 1779, dr van Klaas HOOGSTRATEN en Hermina RIJNAART.

Uit dit huwelijk:

  1. Kornelis, ged. 's-Gravenhage 16 jan. 1729, volgt XIb.
  2. Nicolaas de GOU, ged. 's-Gravenhage 4 aug. 1730, overl. ald. vermoord met een "kolbkling"., begr. ald. 22 sept. 1762, tr. 's-Gravenhage 4 mei 1755 Anna Catharina te WINKEL, ged. ald. 4 aug. 1713, begr. ald. 25 mei 1763, dr van William te WINKEL en Dirkje ter HEGEN.
  3. Beatrix de GOU, ged. 's-Gravenhage 13 febr. 1732, overl. ald. 2 juni 1812, tr. ald. 30 maart 1755 Hendrik WEMMERS, ged. 's-Gravenhage 17 maart 1731, begr. ald. 29 nov. 1800, zn van Hendrik WEMMERS en Anna Maria PATERS.
  4. Hermanus, ged. 's-Gravenhage 26 juni 1733, volgt XIc.
  5. Johannes, ged. 's-Gravenhage 30 jan. 1735, volgt XId.
  6. Harmina, ged. 's-Gravenhage 5 juni 1737, begr. ald. 15 juni 1737.
  7. Hendrina de GOY, ged. 's-Gravenhage 7 febr. 1745, overl. ald. 11 aug. 1826, tr. ald. 28 mei 1769 Cornelis LEM, ged. 's-Gravenhage 20 febr. 1743, zn van Arie (van) LEM(ME) en Geertje HOOGEVEEN.
XIb. (van Xb) Kornelis GOUT, ged. 's-Gravenhage 16 jan. 1729, begr. ald. 27 sept. 1784, tr. ald. 8 aug. 1756 Catherina de GEE, ged. 's-Gravenhage 4 aug. 1728, overl. ald. 3 sept. 1795, wed. van Johannes ROMIJN, soldaat, dr van David de GEE en Angeniet NETIES.

Uit dit huwelijk:

  1. Hendrina, ged. 's-Gravenhage 4 aug. 1758, overl. ald. 25 maart 1842, tr. ald. 22 jan. 1775 Pieter van der LEEUW, ged. 's-Gravenhage 22 juni 1756, meester-schoenmaker, overl. vóór 1842, zn van Johannes van der LEEUW en Maria Jansdr. van der SPECK.
  2. Geertruy GOU, ged. 's-Gravenhage 30 maart 1760, begr. ald. 12 april 1760.
  3. Johannes, ged. 's-Gravenhage 29 maart 1761, volgt XIIc.
  4. Hermina de GOUT, ged. 's-Gravenhage 18 sept. 1763, begr. ald. 23 febr. 1799, tr. ald. 12 jan. 1794 Hermanus HEYMANS, ged. 's-Gravenhage 1 febr. 1767, zn van Hermanus HEYMANS en Johanna ISING.
  5. Glaudi, ged. 's-Gravenhage 7 juli 1767, volgt XIId.
  6. Cornelis, ged. 's-Gravenhage 30 april 1769, volgt XIIe.
  7. Angenita, ged. 's-Gravenhage 4 juli 1773, begr. ald. 12 juli 1773.
XIIc. (van XIb) Johannes GOUT, ged. 's-Gravenhage 29 maart 1761, meester-spekslager, overl. ald. 7 okt. 1833, tr. ald. 31 dec. 1786 Johanna Louisa van ES, ged. 's-Gravenhage 29 aug. 1762, dr van Willem van ES en Kornelia VERSTEEG.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelia Catharina, ged. 's-Gravenhage 30 sept. 1787.
  2. Willemina, geb./ged. 's-Gravenhage 21/23 sept. 1789.
  3. Johanna Louisa, geb./ged. 's-Gravenhage 29/31 aug. 1791, koopvrouw, overl. ald. 3 okt. 1853, tr. ald. 23 dec. 1810 Hendrik van der KAM, geb. Rotterdam 1787, kramer, overl. 's-Gravenhage 28 april 1849, zn van Matthijs van der KAM en N N.
  4. Johannes, geb. 's-Gravenhage ca. 1794, overl. ald. 9 maart 1841.
  5. Willem Frederik, geb./ged. 's-Gravenhage 16/20 aug. 1797.
  6. Cornelis, geb. 's-Gravenhage ca. 1800, volgt XIIIe.
XIIIe. (van XIIc) Cornelis GOUT, geb. 's-Gravenhage ca. 1800, vleeschhouwer, overl. ald. 16 aug. 1849, tr. ald. 13 april 1825 Sara PRONK, geb. Leerdam, dr van Cornelis PRONK, schipper, en Johanna Meggelina FOK.

Uit dit huwelijk:

  1. Louisa, geb. 's-Gravenhage 18 sept. 1825, overl. ald. 28 febr. 1910, tr. ald. 16 nov. 1853 Jan van der POLL, geb. Arnhem ca. 1823, overl. vóór 1910, zn van Jan van der POLL en Hendryna SMITS.
  2. Sara, geb. ca. 1829, overl. 's-Gravenhage 7 april 1898.
  3. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 1 jan. 1830, volgt XIVg.
  4. Angenita, geb. 's-Gravenhage 20 febr. 1833, overl. ald. 21 febr. 1873, tr. N.N.
  5. Johanna Machelina, geb. Gilze ca. 1835, overl. 's-Gravenhage 14 aug. 1916, tr. Wilhelmus Bernardus van OS.
  6. Gijsbert, geb. 's-Gravenhage 3 dec. 1837.
XIVg. (van XIIIe) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 1 jan. 1830, vleeschhouwer, overl. ald. 24 juli 1881, tr. ald. 27 juli 1870 Hendrika Catharina PAK, geb. Kethel 29 okt. 1834, dienstbode(1870)werkster(1895), dr van M.. PAK en Adriana van der DRAAIJ.

Uit dit huwelijk:

  1. Catharina Hendrika, geb. 's-Gravenhage 24 dec. 1871, overl. ald. 27 juli 1872.
  2. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 15 juli 1873, volgt XVf.
  3. Sara Louise, geb. 's-Gravenhage 15 maart 1875, overl. ald. 20 nov. 1875.
XVf. (van XIVg) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 15 juli 1873, vleeschhouwer, overl. ald. 14 april 1932, tr. ald. 23 jan. 1895 Marianna Johanna HERMANS, geb. 's-Gravenhage 6 dec. 1875, dr van Johannes HERMANS en Marianna Johanna HIERCK.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 19 april 1895, volgt XVIc.
  2. Marianne Hendrika Catharina, geb. 's-Gravenhage 14 juni 1899.
  3. Hendrika Catharina, geb. 's-Gravenhage 19 aug. 1900.
  4. Jacobus Johannes, geb. 's-Gravenhage 23 jan. 1904, overl. ald. 29 jan. 1904.
XVIc. (van XVf) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 19 april 1895, vleeshouwer, tr. Cornelia Pieternella BRAND, geb. ald. 29 april 1896.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 20 aug. 1918, volgt XVIIa.
  2. Johanna Susanna, geb. 's-Gravenhage 21 febr. 1925, tr. F van DORP.
  3. Cornelia Petronella, geb. 's-Gravenhage 19 febr. 1931, tr. K. C. de JONG.
XVIIa. (van XVIc) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 20 aug. 1918, overl. ald. 21 jan. 1980, tr. T van LEEUWENKAMP.

Uit dit huwelijk:

  1. J.
  2. C.
XIId. (van XIb) Glaudi GOUT, ged. 's-Gravenhage 7 juli 1767, overl. ald. 18 juni 1842, tr. (1) ald. 16 april 1797 Alida Johanna van OOYEN, ged. 's-Gravenhage 24 okt. 1773, begr. ald. 1 april 1799, dr van Johannes Matthijs van OOYEN en Hermine d'HARMANCE, ondertr. (2)/tr. ald. 3/16 mei 1802 Johanna Catharina WOEST, ged. 's-Gravenhage 12 mei 1776, overl. ald. 29 jan. 1812, dr van Philippus WOEST, soldaat, en Catharina de HAAN, tr. (3) ald. 31 mei 1815 Peternella BUSSINK, ged. Amsterdam 12 maart 1784, overl. 's-Gravenhage 20 juli 1823, eerder gehuwd met Willem Rutgert HOUTKAMP, dr van Harmen BUSSINK en Willemijn van MALSUM, tr. (4) ald. 8 sept. 1824 Diderica HOFMAN, ged. ald. 6 nov. 1783, overl. 's-Gravenhage 6 dec. 1854, dr van Johannes HOFMAN en Pieternella van VULPEN.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Cornelis Carel, geb./ged. 's-Gravenhage 2/4 okt. 1797.
  2. Johannes Matthijs, geb./ged. 's-Gravenhage 2/23 dec. 1798, begr. ald. 6 juli 1799.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Catharina Clasina, geb. 's-Gravenhage 11 jan. 1803, begr. ald. 11 febr. 1803.
  2. Philippus, geb./ged. 's-Gravenhage 13/20 mei 1804, volgt XIIIf.
  3. Cornelis, geb. 's-Gravenhage 27 april 1806, overl. ald. 4 april 1812.

Uit het derde huwelijk:

  1. Cecilia Helena, geb. 's-Gravenhage 26 okt. 1815, naaister, overl. ald. 22 febr. 1837.
  2. Cornelia Catharina, geb. 's-Gravenhage 23 jan. 1818, werkster, overl. ald. 13 febr. 1874, tr. ald. 15 sept. 1852 Cornelis de WIT, geb. Sint-Maartensdijk ca. 1822, zn van Willem de WIT en Susanna POOT.
  3. Jacomina Johanna, geb. 's-Gravenhage 17 sept. 1821, overl. ald. 18 nov. 1897, tr. Aart de JONG, overl. vóór 1897.
XIIIf. (van XIId) Philippus GOUT, geb./ged. 's-Gravenhage 13/20 mei 1804, schoenmaker, overl. ald. 23 aug. 1859, tr. ald. 4 nov. 1829 Margaretha AALSLOOT, geb./ged. 's-Gravenhage 22/25 juli 1804, dienstbode,wasvrouw, overl. ald. 16 febr. 1866, dr van Johannes AALSLOOT en Catrina MOL.

Uit dit huwelijk:

  1. Margaretha Catharina Cecilia, geb. 's-Gravenhage 31 jan. 1830, overl. 7 april 1882.
  2. Johannes Glaudi, geb. 's-Gravenhage 25 juni 1833, overl. ald. 16 april 1892, tr. (1) Rebecca OSSEVOORT, tr. (2) (C) 1860 Anna Catharina MULLER, overl. ca. 1890.
  3. Philippus Cornelis, geb. 's-Gravenhage 4 dec. 1834, volgt XIVh.
  4. Cecilia, geb. 's-Gravenhage 29 maart 1836.
  5. Cornelis Hermanus, geb. 's-Gravenhage 18 okt. 1837, volgt XIVi.
  6. Gloudi, geb. 's-Gravenhage 8 maart 1839, volgt XIVj.
  7. Leendert Marinus Cornelis, geb. 's-Gravenhage 24 febr. 1841.
  8. Marinus, geb. 's-Gravenhage 6 april 1843, volgt XIVk.
  9. Margaretha, geb. 's-Gravenhage 22 juni 1845, overl. ald. 17 jan. 1846.
  10. Margaretha, geb. 's-Gravenhage 6 april 1848, overl. ald. 13 sept. 1848.
XIVh. (van XIIIf) Philippus Cornelis GOUT, geb. 's-Gravenhage 4 dec. 1834, sigarenmaker, overl. 14 juli 1902, tr. ald. 6 mei 1857 Hendrica Louise JALINK, geb. ald. 11 jan. 1830, overl. 's-Gravenhage 6 april 1902, dr van Johannes Lodewijk JALINK en Johanna Wilhelmina van HANSKERS.

Uit dit huwelijk:

  1. Philippus Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 10 mei 1858, volgt XVg.
  2. Johanna Margaretha, geb. ws. 's-Gravenhage ca. 1860, overl. ald. 12 juni 1922, tr. Willem Frederik JANSSEN, overl. na 1922.
  3. Louisa Hendrika, geb. 's-Gravenhage 13 juni 1862.
  4. Cecilia Margaretha, geb. 's-Gravenhage 2 juni 1864.
  5. Cecilia Margaretha, geb. 's-Gravenhage 30 juli 1865.
  6. Gloudie, geb. 's-Gravenhage 21 maart 1870, overl. ald. 27 mei 1871.
XVg. (van XIVh) Philippus Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 10 mei 1858, stoffeerder, overl. ald. 25 dec. 1930, tr. ald. 19 mei 1886 Selia Johanna HOOLHORST, geb. Rhenen 6 jan. 1855, dr van Willem HOOLHORST en Maria Gijsberta WALSMIT.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Gijsberta, geb. 's-Gravenhage 7 maart 1888, overl. ald. 28 juli 1910.
  2. Philippus Cornelis, geb. 's-Gravenhage 25 mei 1889, overl. ald. 10 jan. 1893.
  3. Hendrika Louise, geb. 's-Gravenhage 23 aug. 1890.
  4. Wilhelmina Philippina Cornelia, geb. 's-Gravenhage 10 juni 1898.
XIVi. (van XIIIf) Cornelis Hermanus GOUT, geb. 's-Gravenhage 18 okt. 1837, arbeider, overl. Leiden 9 dec. 1910, tr. 's-Gravenhage 30 dec. 1863 Wilhelmina BOMBERG, geb. ald. 23 maart 1839, naaister, overl. ald. 27 maart 1925, dr van Jacoba Johanna BOMBERG, naaister.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Hermanus, geb. 's-Gravenhage 5 jan. 1861, volgt XVh.
  2. Jacobus Johannes, geb. 's-Gravenhage 27 jan. 1864, overl. ald. 5 jan. 1865.
  3. Marinus, geb. 's-Gravenhage 13 april 1865, volgt XVi.
  4. Jacobus Johannes, geb. 's-Gravenhage 8 april 1867, volgt XVj.
  5. Willem Karel Hendrik, geb. 's-Gravenhage 26 okt. 1868.
  6. Wilhelmina Margaretha, geb. 's-Gravenhage 27 mei 1870, overl. ald. 6 sept. 1871.
  7. Wilhelmina, geb. Dordrecht 1872, overl. Leiden 24 aug. 1873.
  8. Jacoba Johanna, geb. Leiden 14 febr. 1875, overl. ald. 5 april 1962, tr. 8 sept. 1896 Abraham van HOUTEN.
  9. Wilhelmina, geb. Leiden 14 febr. 1875, overl. ald. 8 april 1875.
  10. Wilhelmina, geb. Leiden 4 sept. 1876, overl. ald. 20 mei 1878.
  11. Wilhelmina Margaretha, geb. 's-Gravenhage 27 maart 1876, overl. ald. ca. 6 sept. 1876.
  12. Wilhelmus, geb. Leiden 27 juli 1878, volgt XVk.
  13. Cecilia, geb. Leiden 15 nov. 1881, overl. ald. 22 dec. 1881.
  14. Glaudius, geb. Leiden 15 nov. 1881, overl. ald. 18 nov. 1881.
XVh. (van XIVi) Cornelis Hermanus GOUT, geb. 's-Gravenhage 5 jan. 1861, overl. 1 jan. 1938, tr. Leiden 14 mei 1890 Anna Maria Hubertina HAENEN, geb. 7 sept. 1867, overl. 13 dec. 1951.

Uit dit huwelijk:

  1. Jozef A C, geb. ws. Leiden 20 jan. 1902.
  2. Aloysius, geb. 3 juli 1904.
  3. Anna H, geb. 22 sept. 1907.
XVi. (van XIVi) Marinus GOUT, geb. 's-Gravenhage 13 april 1865, drukker, eerste offsetdrukker in Nederland bij de firma Mortelmans in 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage 29 dec. 1944, tr. Leiden 22 mei 1889 Helena Suzanna MICHEL, geb. Noordwijk 17 maart 1865, overl. 's-Gravenhage 8 sept. 1946, dr van Adrianus Carel MICHEL en Wilhelmina Elisabeth SILJADE.

Marinus Gout was een bekwaam en deskundig drukker, die bezeten was van zijn vak. Hij werd ook zeer gewaardeerd door collega's en bazen. Het grafisch bedrijf was weliswaar een van de eerste bedrijfstakken, waarin goede sociale voorzieningen waren getroffen, maar ook daar bleef de "Oude Dagsvoorziening" aan de magere kant. Uit deze brief van 27 november 1931 van de werkgever blijkt zeker een bepaalde bereidheid om het een en ander voor de werknemer te doen, in aanvulling op het pensioen uit het pensioenfonds. Maar tegelijk is er een uiterste voorzichtigheid, waardoor slechts onverplicht en vrijblijvend een aanvulling op het pensioen wordt gegeven.
Uit dit huwelijk:
  1. Wilhelmina, geb. Leiderdorp 18 nov. 1889, overl. Delft 17 aug. 1973, tr. 's-Gravenhage 18 aug. 1915 Leonardus Wilhelmus David BOVET, geb. ald. 16 mei 1890, drukker, overl./begr. Delft/'s-Gravenhage 3/8 mei 1990, zn van Claude David Henri BOVET en Wilhelmina van OCKENBURG.
  2. Adriana Carolina, geb. Leiden 10 maart 1892, overl. Salt Lake City Utah USA 6 febr. 1974, tr. 's-Gravenhage 12 april 1911 Carolus Martinus ROESTENBURG, geb. Loon op Zand 4 okt. 1891, eigenaar van een fabriek voor het vervaardigen van gereedschappen en instrumenten te Salt Lake City Utah USA, overl. Salt Lake City Utah USA, zn van Antonie ROESTENBURG en Anna Cornelia de BOER.
  3. Cornelis Hermanus, geb. Leiden 9 juli 1893, steendrukker en boekdrukker, overl. 's-Gravenhage, tr. ald. 11 juni 1927 Hendrikje JONGEDIJK, dr van Barteld JONGEDIJK en Jannetje SMIT.
  4. Marinus, geb. Leiden 6 maart 1895, volgt XVId.
  5. Helena Suzanna, geb. Leiden 30 juli 1897, overl./begr. 's-Gravenhage 16/21 sept. 1992, tr. ald. 18 febr. 1919 Cornelis Adriaan BEGLINGER, geb. ald. 13 aug. 1896, eigenaar van een kapsalon, overl. 's-Gravenhage 3 april 1964, zn van Johan Daniel BEGLINGER, horlogemaker, en Wilhelmina Helena de RUYTER.
  6. Jacobus Johannes, geb. Katwijk aan Zee 27 juni 1899, volgt XVIe.
  7. Hendrika Philippina, geb. Amsterdam 22 juli 1901, overl. 's-Gravenhage 21 nov. 1985, tr. ald. 19 jan. 1924 Dirk Pieter van der MEER, geb. ald. 8 febr. 1901, stucadoor, overl. 's-Gravenhage 21 juli 1968, zn van Johannes Theodorus van der MEER, kurkensnijder, Sergeant KNIL, en Alida Lucia HOPMAN, wasvrouw, strijkster.
  8. Elisabeth, geb. Amsterdam 1 april 1904, overl. 's-Gravenhage 19 april 1992, tr. ald. 7 juni 1933 Leonardus Jacobus Johannes ZWAAN, geb. Leiden 7 jan. 1902, kolenhandelaar, overl. 's-Gravenhage 25 juli 1974.
  9. Wilhelmus, geb. 's-Gravenhage 18 juni 1907, overl. ald. 20 dec. 1907.
XVId. (van XVi) Marinus GOUT, geb. Leiden 6 maart 1895, directeur meubelfabriek Electra te 's-Gravenhage, overl. Noordwijkerhout 13 dec. 1970, tr. 's-Gravenhage 23 maart 1921 Wilhelmina JONGEDIJK, geb. Apeldoorn 28 juli 1899, overl. Delft 1976, dr van Barteld JONGEDIJK en Jannetje SMIT.

Uit dit huwelijk:

  1. Marinus, geb. 's-Gravenhage 10 sept. 1922, volgt XVIIb.
  2. Barteld, geb. 's-Gravenhage 12 nov. 1923, volgt XVIIc.
  3. Cornelis Hermanus, geb. 's-Gravenhage 9 maart 1930, overl. ald. 19 maart 1930.
XVIIb. (van XVId) Marinus GOUT, geb. 's-Gravenhage 10 sept. 1922, bouwkundig ingenieur, hoogleraar moderne bouwsystemen Technische Universiteit Delft, tr. Delft 4 jan. 1950 Georgette Johanna NAP, geb. 's-Gravenhage 24 maart 1925, dr van Georg Rudolf NAP en Wilhelmina van EMMERIK.

Uit dit huwelijk:

  1. Marinus George, geb. Delft 26 april 1956, volgt XVIII.
XVIII. (van XVIIb) Marinus George GOUT, geb. Delft 26 april 1956, tr. ald. Maria Johanna de KONING.

Uit dit huwelijk:

  1. Jeroen, geb. Delft 1 jan. 1986.
XVIIc. (van XVId) Barteld GOUT, geb. 's-Gravenhage 12 nov. 1923, tr. Voorburg 10 mei 1947 Geraldina F BREURKES, geb. 7 aug. 1920.
Hij emigreerde met zijn gezin naar de Verenigde Staten van Amerika en woont in Ballstone Lake.

Uit dit huwelijk:

  1. Geert-Jan, geb. Voorburg 12 nov. 1954, overl. Ballstone Lake USA 1981.
  2. Barteld, geb. Voorburg 3 maart 1960.
XVIe. (van XVi) Jacobus Johannes GOUT, geb. Katwijk aan Zee 27 juni 1899, technisch ambtenaar PTT, overl. Salt Lake City Utah USA 13 juni 1963, tr. 's-Gravenhage 18 maart 1945 Antonette SCHRIJVER, geb. Kloetinge 29 juni 1911.

Uit dit huwelijk:

  1. Betsy, geb. Goes 11 sept. 1946.
    Zij emigreerde met haar ouders in het begin van de zestiger jaren naar Salt Lake City, Utah, USA.
XVj. (van XIVi) Jacobus Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 8 april 1867, telefoonbeambte, overl. Leiden 10 okt. 1944, tr. ald. 11 okt. 1893 Catharina van KOPEREN.

Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmina, geb. Leiden 1 jan. 1894.
  2. Arie, geb. Leiden 22 mei 1895.
  3. Cornelis Hermanus, geb. Leiden 10 juni 1897.
  4. Maria, geb. Leiden 28 juli 1900.
  5. Catharina, geb. Leiden 15 juli 1903.
  6. Jacobus Johannes, geb. Leiden 17 sept. 1907.
XVk. (van XIVi) Wilhelmus GOUT, geb. Leiden 27 juli 1878, overl. Oegstgeest 12 april 1965, tr. Leiden 26 juni 1907 Jansje SOLLIE, geb. ald. 4 mei 1884, overl. ald. 3 febr. 1965.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Hermanus, geb. Leiden 24 april 1908, tr. 's-Gravenhage 28 jan. 1938 Marie Gezina Johanna de BRUIN, geb. Hengelo 20 jan. 1912.
    Verblijft vermoedelijk al voor 11 april 1938 in Batavia, waar zijn echtgenote zich na die datum bij hem voegde, nadat een huwelijk met de handschoen was gesloten.
    Vertrekt 11 april 1938 van 's-Gravenhage naar Batavia, wellicht na een huwelijk met de handschoen.
  2. Franciscus, geb. Leiden 18 febr. 1910, tr. ald. 20 maart 1946 J C van den NIEUWENDIJK.
  3. Wilhelm, geb. Leiden 14 mei 1912, arts, overl. Soest 8 april 1979, tr. Leiden 6 okt. 1943 A van DALEN.
XIVj. (van XIIIf) Gloudi GOUT, geb. 's-Gravenhage 8 maart 1839, koetsier, besteller, overl. ald. 10 jan. 1905, tr. ald. 21 sept. 1864 Jacoba Johanna BOMBERG, geb. 's-Gravenhage 5 mei 1833, naaister, overl. ald. 14 jan. 1909, dr van Jacoba Johanna BOMBERG, naaister.

Uit dit huwelijk:

  1. Margaretha, geb. 's-Gravenhage 4 juli 1866, overl. ald. 6 juli 1866.
  2. Jacoba Johanna, geb. 's-Gravenhage 4 juli 1866, overl. ald. 6 juli 1866.
  3. Jacobus Johannes.
  4. Johannes Gloudie Philippus Jacobus, geb. 's-Gravenhage 14 jan. 1868.
XIVk. (van XIIIf) Marinus GOUT, geb. 's-Gravenhage 6 april 1843, koetsier,slachter, overl. ald. 16 april 1877, tr. ald. 1 aug. 1866 Gerardina Johanna DENGERINK, geb. 's-Gravenhage 16 okt. 1846, dr van Harmen DENGERINK, slijter, en Geertruida Maria van HERPEN.

Uit dit huwelijk:

  1. Geertruida Maria, geb. 's-Gravenhage 30 nov. 1866, overl. ald. 1 mei 1938.
  2. Marinus Harmen Cornelis Zacharias, geb. 's-Gravenhage 16 nov. 1871, overl. ald. 6 juni 1874.
  3. Marinus Willem Antoon, geb. 's-Gravenhage 16 juni 1877, volgt XVl.
XVl. (van XIVk) Marinus Willem Antoon GOUT, geb. 's-Gravenhage 16 juni 1877, kleermaker, tr. ald. 14 dec. 1898 Geertruida Antonia BOXELAAR, geb. ald. 4 mei 1880, dr van Antonius Franciscus Christiaan BOXELAAR, smid, en Adriana Jacoba van HUET.

Uit dit huwelijk:

  1. Marinus Willem Antoon, geb. 's-Gravenhage 22 okt. 1898, tr. ald. 4 mei 1921 Neeltje SCHIJFF, geb. ald. 20 okt. 1882, gescheiden echtgenote van Arend J.G. SMITS.
  2. Krijn, geb. 's-Gravenhage 13 maart 1900, volgt XVIf.
  3. Gerardina Johanna, geb. 's-Gravenhage 18 nov. 1901.
  4. Maria Geertruida, geb. 's-Gravenhage 4 maart 1903.
  5. Adriana Jacoba, geb. 's-Gravenhage 22 sept. 1905, overl. ald. 22 sept. 1906.
  6. Geertruida Antonia, geb. 's-Gravenhage 19 juni 1907, overl. ald. 24 maart 1910.
  7. Antonius Franciscus Christianus, geb. 's-Gravenhage 28 mei 1908, overl. ald. 13 sept. 1909.
  8. Adriana Jacoba, geb. 's-Gravenhage 30 aug. 1909.
  9. Antonius Franciscus Christianus, geb. 's-Gravenhage 16 febr. 1912, suikerwerker, tr. ald. 28 juli 1937 Jacoba Pietertje de ROOY, geb. Hellevoetsluis 15 jan. 1911.
  10. Geertruida Antonia, geb. 's-Gravenhage 22 febr. 1914.
  11. Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 10 juli 1917.
  12. Neeltje, geb. 's-Gravenhage 29 aug. 1920.
XVIf. (van XVl) Krijn GOUT, geb. 's-Gravenhage 13 maart 1900, tr. ald. 11 juli 1923 Jannetje van GENT, geb. ald. 15 okt. 1902.

Uit dit huwelijk:

  1. Marinus Willem Antoon, geb. 's-Gravenhage 11 jan. 1924.
  2. Pieter Johannes, geb. 's-Gravenhage 3 aug. 1925.
  3. Jannetje, geb. 's-Gravenhage 3 juli 1926.
  4. Maria, geb. 's-Gravenhage 12 mei 1929.
XIIe. (van XIb) Cornelis GOUT, ged. 's-Gravenhage 30 april 1769, bouwkundig opzichter, overl. ald. 24 aug. 1828, tr. (1) ald. 15 juni 1800 Johanna van ZANTEN, ged. 's-Gravenhage 8 sept. 1766, overl. ald. 28 mei 1829, dr van Willem van ZANTEN en Hillegonda van AKEN, heeft een niet-huwelijkse relatie met (2) Geertruy BRAND.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Cornelis, ged. 's-Gravenhage 16 aug. 1801, beeldhouwer, overl. ald. 10 febr. 1873, tr. ald. 8 aug. 1827 Cornelia van TOL, ged. 's-Gravenhage 17 nov. 1790, begr. ald. 13 nov. 1872, dr van Dirk van TOL en Catharina KNEBEL.
  2. Willem, ged. 's-Gravenhage 30 okt. 1803, volgt XIIIg.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Cornelia Katrina GOUT (BRAND), geb./ged. 's-Gravenhage 20/27 mei 1792, overl. ald. 27 juli 1849, tr. ald. 10 maart 1830 Bartholomeus WILLEMSE.
XIIIg. (van XIIe) Willem GOUT, ged. 's-Gravenhage 30 okt. 1803, meester-timmerman, luitenant-brandmeester, overl. ald. 19 sept. 1863, tr. ald. 29 april 1829 Adriana KERLEN, ged. 's-Gravenhage 13 juni 1804, overl. ald. 30 sept. 1894, dr van Hermanus KERLEN en Johanna HARTMAN.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis, geb. 's-Gravenhage 25 juli 1829, volgt XIVl.
  2. Johanna, geb. 's-Gravenhage 21 mei 1831, overl. ald. 6 sept. 1889.
  3. Willem Adrianus, geb. 's-Gravenhage 24 nov. 1833, overl. ald. 13 april 1834.
  4. Willem Leonard, geb. 's-Gravenhage 14 maart 1835, volgt XIVm.
  5. Adriana, geb. 's-Gravenhage 17 aug. 1839, overl. ald. 1 maart 1921.
  6. Maria, geb. 's-Gravenhage 22 dec. 1841, overl. ald. 25 febr. 1920.
  7. Johannes, geb. 's-Gravenhage 12 juni 1844, Officier-machinist 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine Stoomvaartdienst, overl. Enderich (bij Bonn) 16 maart 1885, tr. 's-Gravenhage 26 juli 1883 Dirkje Elisabeth Catharina van HEUSDEN, geb. ald. 16 aug. 1850, overl. ald. 6 april 1940, dr van Willem Frederik van HEUSDEN en Dirkje WILKENS.
    Nam in 1864 tijdens de geallieerde strafexpeditie tegen Japan deel aan de gevechten bij Simonoseki; nam in 1872 deel aan de expeditie naar Deli en in 1873-1874 aan de eerste en tweede expeditie naar Atjeh. Begiftigd met de bronzen medaille, de zilveren medaille, het ereteken Deli, het ereteken Atjeh en de Atjeh medaille.
  8. Paulina, geb. 's-Gravenhage 13 juli 1846, onderwijzeres, gemeentelijke bewaarschool, overl. ald. 29 april 1916.
    Begiftigd met de gouden erepenning van de gemeente 's-Gravenhage.
  9. Hendrik, geb. 's-Gravenhage 25 jan. 1850, overl. ald. 24 jan. 1851.
XIVl. (van XIIIg) Cornelis GOUT, geb. 's-Gravenhage 25 juli 1829, commissionair in effecten, overl. ald. 15 okt. 1890, tr. Amsterdam 13 april 1864 Willemina Petronella van RAVEN, geb. ald. 19 dec. 1826, overl. Zwolle 24 dec. 1900, dr van Jacob van RAVEN en Willemina van der SLUIS.

Uit dit huwelijk:

  1. Willem Adrianus Cornelis, geb. Amsterdam 29 aug. 1864, volgt XVm.
  2. Henri Johan Jacob Leopold, geb. Amsterdam 12 okt. 1866, inspecteur der PTT, in algemene dienst, officier in de Orde van Oranje Nassau, tr. Amsterdam 9 juni 1898 Sara Louisa Christina SCHOEMAN, geb. ald. 1 juli 1875, dr van Jan Nicolaas SCHOEMAN en Anna Maria Jacoba van DELDEN.
XVm. (van XIVl) Willem Adrianus Cornelis GOUT, geb. Amsterdam 29 aug. 1864, 1e luitenant der genie KNIL, tr. Amsterdam 1 okt. 1896 Elisabeth Henriette Leonora VOGELVANGER, geb. Rotterdam 18 mei 1878, dr van Leonardus Henri Johannes Levinus VOGELVANGER, kapitein der mariniers, en Hendrina Cornelia VERHEUL.

Uit dit huwelijk:

  1. Hendrina Wilhelmina Louise, geb. Batavia 25 juni 1897, overl. 's-Gravenhage 15 mei 1935, tr. Penang 30 april 1917 Johan Burchard Diederik PENNINK, geb. Nijmegen 12 maart 1886, oud-buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wellington, Nieuw Zeeland., zn van Johan Mathias Karel PENNINK en Amalia Wilhelmina TULLEKEN.
    Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau.
XIVm. (van XIIIg) Willem Leonard GOUT, geb. 's-Gravenhage 14 maart 1835, bouwkundige, metselaar, tr. ald. 8 mei 1867 Wilhelmina Cornelia SCHUYER, geb. ald. 9 nov. 1834, overl. 's-Gravenhage 15 juli 1897, dr van Wilhelmina SCHUYER.

Uit dit huwelijk:

  1. Adriana Wilhelmina Johanna, geb. 's-Gravenhage 13 juli 1867, overl. ald. 22 dec. 1924, tr. Arie FRERICHS, overl. ca. 1924.
  2. Willem Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 30 sept. 1868.
  3. Johannes Hendrik, geb. 's-Gravenhage 31 maart 1871, overl. ald. 27 nov. 1871.
  4. Johannes Hendrik, geb. 's-Gravenhage 6 febr. 1874, overl. ald. 15 juni 1874.
XIc. (van Xb) Hermanus GOUT, ged. 's-Gravenhage 26 juni 1733, loodgieter op de Vissersdijk, later op het Slijkeinde te 's-Gravenhage, begr. 's-Gravenhage 28 april 1783, tr. ald. 15 mei 1768 Johanna Berendina LOENSMA, geb. Retranchement.

Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik, ged. 's-Gravenhage 1 maart 1769, begr. ald. 4 okt. 1773.
  2. Johanna Margrita, ged. 's-Gravenhage 8 juli 1770, tr. ald. 10 nov. 1793 Pieter VOGELESANGH, ged. ald. 7 april 1760, zn van Michiel VOGELESANGH en Jacoba de SWART.
  3. Barbera, ged. 's-Gravenhage 1 dec. 1771, overl. ald. 9 nov. 1854, tr. ald. 31 jan. 1796 Andries BRAND, ged. 's-Gravenhage 20 juni 1769, overl. ald. vóór 1854, zn van Andries BRAND en Maria HENKERS.
  4. Pieter, ged. 's-Gravenhage 6 juni 1773, begr. ald. 27 okt. 1773.
  5. Petronella, ged. 's-Gravenhage 9 okt. 1774, begr. ald. 5 sept. 1781.
  6. Hendrina, ged. 's-Gravenhage 14 juli 1776.
  7. Pieter, ged. 's-Gravenhage 1 nov. 1778, begr. ald. 27 juni 1786.
  8. Johannes Hendrik, ged. 's-Gravenhage 7 jan. 1781, begr. ald. 15 febr. 1781.
  9. Petronella, ged. 's-Gravenhage 24 febr. 1782, begr. ald. 24 mei 1782.
XId. (van Xb) Johannes GOUT, ged. 's-Gravenhage 30 jan. 1735, herbergier op de Geest, 1788 lid van het Sint Christoffels- of tappersgilde, begr. 's-Gravenhage 3 nov. 1789, tr. ald. 2 mei 1762 Barbara GROENEVELT.

Uit dit huwelijk:

  1. Barbera, ged. 's-Gravenhage 14 juni 1767, begr. ald. 11 nov. 1801.
IXd. (van VIIIc) Albert Pietersz. GOUT, ged. 's-Gravenhage 15 febr. 1676, meester-geelgieter, stichter van een geelgieterij aan de noordzijde van de Geest te 's-Gravenhage, die tot 1831 heeft bestaan, 1710 lid van het Groene Vendel van de Haagse Schutterij, begr. 's-Gravenhage 9 april 1759, tr. ald. 7 mei 1702 Catharina van der SLUYS, dr van Lourens van der SLUYS en Mary van BOTTENDAM.

Uit dit huwelijk:

  1. Aaltje, ged. 's-Gravenhage 20 maart 1703, begr. ald. 14 febr. 1777, tr. ald. 14 maart 1728 Jan NAUTA, ged. Utrecht 15 juni 1703, zn van Willem NAUTA en Catharina CATTEPOEL.
  2. Maria, ged. 's-Gravenhage 28 okt. 1704, begr. ald. 10 febr. 1714.
  3. Pieter, ged. 's-Gravenhage 7 maart 1706, volgt Xc.
  4. Katharina, ged. 's-Gravenhage 3 juni 1708, begr. ald. 9 nov. 1709.
  5. Catrijna, ged. 's-Gravenhage 3 sept. 1710, tr. ald. 10 aug. 1755 Pieter HOOFT, ged. ald. 22 juni 1714, meester-keurslijfmaker, zn van Jan Hendrick HOOFT en Dingnum Pietersdr. GOUT.
  6. Elsje, ged. 's-Gravenhage 1 mei 1712, begr. ald. 22 febr. 1776, tr. ald. 29 mei 1740 Thomas NAUTA, meester-metselaar, begr. 's-Gravenhage 22 dec. 1789.
  7. Ante, ged. 24 jan. 1714, tr. 's-Gravenhage 10 juli 1735 Johannes van der VELDE, ged. ald. 19 juni 1709, begr. ald. 21 maart 1781, zn van Jan Hendriksz. van der VELDE en Neeltje Pietersdr. GOUT (van VIANEN,DE GOU).
  8. Maria, ged. 's-Gravenhage 22 april 1716, begr. ald. 26 nov. 1773, ondertr. ald. 20 april 1738 Johannes HERLEE, ged. 's-Gravenhage 9 maart 1710, zn van Flip HERLEE en Sanderijn van WANINGH.
Xc. (van IXd) Pieter GOUT, ged. 's-Gravenhage 7 maart 1706, meester-geelgieter, in de geelgieterij, die door zijn vader was gesticht, lid van het Groene Vendel van de Haagse Schutterij, begr. 's-Gravenhage 17 jan. 1778, tr. (1) ald. 18 juli 1728 Huybertina RUNNEKUS, geb. ald., begr. 's-Gravenhage 24 nov. 1732, dr van Gerrit RUNNEKUS, meester-schoenmaker, hoofdman van de schoenmakers-gildebus, en Maria van HOFWEGEN, tr. (2) ald. 18 mei 1738 Maria BRONDER, ged. ald. 9 april 1717, dr van Daniel BRONDER en Maria van GEELE.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Aalbert, ged. 's-Gravenhage 9 maart 1729, volgt XIe.
  2. Adrianus, ged. 's-Gravenhage 18 nov. 1731, begr. ald. 17 april 1732.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Katrina, ged. 's-Gravenhage 16 april 1734, begr. ald. 21 maart 1770.
  2. Maria, ged. 's-Gravenhage 8 mei 1740, begr. ald. 23 dec. 1778, tr. ald. 15 mei 1763 Jacobus de BEER, ged. 's-Gravenhage 31 dec. 1730, meester-pruikenmaker op de Beestenmarkt te 's-Gravenhage, lid van het pruikenmakersgilde, 1762 lid van het Groene Vendel van de Haagse Schutterij, begr. 's-Gravenhage 9 aug. 1809, zn van Roedolf de BEER en Aaltje WEDEREGT.
  3. Daniel, geb. 's-Gravenhage 21 jan. 1742, begr. ald. 10 nov. 1742.
  4. Daniel, ged. 's-Gravenhage 3 juni 1744, begr. ald. 21 nov. 1781.
  5. Aaltje, ged. 's-Gravenhage 19 jan. 1746, begr. ald. 13 sept. 1797, tr. ald. 25 mei 1775 Hendrik KRABBE, ged. 's-Gravenhage 6 april 1751, meester-broodbakker,1771 lid van het Groene Vendel van de Haagse Schutterij, lid van het Sint-Oberts- of bakkersgilde, overl. 's-Gravenhage 25 mei 1832, zn van Hendrik KRABBE en Maria Margaretha van ECK.
  6. Pieternella, ged. 's-Gravenhage 4 febr. 1748.
  7. Neeltje, ged. 's-Gravenhage 1 okt. 1749.
  8. Elsje, ged. 's-Gravenhage 7 febr. 1751, begr. ald. 16 febr. 1751.
  9. Albertina, ged. 's-Gravenhage 9 juli 1752, overl. ald. 25 dec. 1819, tr. ald. 16 maart 1788 Willem KRABBE, ged. 's-Gravenhage 1 aug. 1754, overl. ald. 30 april 1823, eerder gehuwd met Geertruyd KNAAP, zn van Hendrik KRABBE en Maria Margaretha van ECK.
  10. Cornelis, ged. 's-Gravenhage 15 mei 1754, volgt XIf.
  11. Johannes, ged. 's-Gravenhage 11 jan. 1756, employee van de Landskanongieterij te 's-Gravenhage, begr. 's-Gravenhage 18 maart 1802, tr. ald. 8 mei 1785 Elisabeth FRATERMAN, geb. Hellevoetsluis, overl. 's-Gravenhage okt. 1809.
  12. Elsje, ged. 's-Gravenhage 12 maart 1758, overl. ald. 21 jan. 1826, tr. ald. 6 nov. 1785 Hendrik FRANKEN, geb. Dordrecht ca. 1760, koetsier, overl. 's-Gravenhage 29 maart 1836, zn van Govert FRANKEN en Pieternella ROBOL.
  13. Jakoba, ged. 's-Gravenhage 27 aug. 1760, overl. ald. 6 jan. 1824, ondertr. ald. 11 nov. 1787 Obbe van WELSENES, geb. Dordrecht, overl. vóór 1824, zn van Arend van WELSENES en Jenneke de HEER.
  14. Jakobus, ged. 's-Gravenhage 20 mei 1762, begr. ald. 17 mei 1766.
XIe. (van Xc) Aalbert GOUT, ged. 's-Gravenhage 9 maart 1729, begr. ald. 18 jan. 1793, tr. ald. 2 dec. 1770 Catharina WESTERHOUT, geb. Schoonrewoerd, begr. 's-Gravenhage 24 juni 1809.

Uit dit huwelijk:

  1. Pieternella, ged. 's-Gravenhage 13 nov. 1771, begr. ald. 9 mei 1778.
  2. Huybertina Maria, ged. 's-Gravenhage 17 juli 1773, tr. ald. 5 aug. 1798 Frederik Adriaan Witlich MEYNEKEN, ged. Rotterdam 26 mei 1776, zn van Frederik MEYNEKEN en Dirkje van DIEDEN.
XIf. (van Xc) Cornelis GOUT, ged. 's-Gravenhage 15 mei 1754, meester-geelgieter, laatste firmant van de door zijn grootvader gestichte geelgieterij, 1787 lid van het Groene Vendel van de Haagse Schutterij, overl. 's-Gravenhage 23 jan. 1831, tr. ald. 6 mei 1781 Johanna SCHREPFER, ged. ald. 17 jan. 1759, dr van Ulrich SCHREPFER afkomstig uit ANDELFINGEN, KANTON ZURICH, ZWITSERLAND, en Elisabeth de BERT.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria, ged. 's-Gravenhage 19 aug. 1781, overl. ald. 4 jan. 1823.
  2. Johanna, ged. 's-Gravenhage 14 sept. 1782.
  3. Liesebetta, ged. 's-Gravenhage 18 aug. 1783, overl. ald. 29 juni 1849.
  4. Pieter, ged. 's-Gravenhage 3 nov. 1784, volgt XIIf.
  5. Cornelia, ged. 's-Gravenhage 5 febr. 1786, overl. ald. 29 jan. 1849.
  6. Johanna, ged. 's-Gravenhage 16 sept. 1787, overl. ald. 21 nov. 1869, ondertr./tr. ald. 2/16 juli 1809 Pieter de VRUEH, ged. 's-Gravenhage 30 jan. 1785, overl. vóór 1869, zn van Pieter de VRUEH en Johanna Martina van VALKENBURG.
  7. Pieternella, ged. 's-Gravenhage 28 jan. 1789, overl. ald. 12 nov. 1849.
  8. Johannes Cornelis, ged. 's-Gravenhage 7 april 1790.
  9. Petronella, ged. 's-Gravenhage 21 aug. 1791.
  10. Johannes Cornelis, geb. 's-Gravenhage ca. 1793, volgt XIIg.
  11. Cornelis, geb./ged. 's-Gravenhage 18/21 dec. 1794.
  12. Catrina, geb./ged. 's-Gravenhage 4/7 aug. 1796, overl. ald. 2 jan. 1864, tr. Matthijs van GENDEREN, geb. Westbroek ca. 1800, broodbakker, overl. 's-Gravenhage 23 maart 1840, zn van Jan van GENDEREN en Metje van MANEN.
  13. Cornelis, ged. 's-Gravenhage 15 april 1798.
  14. Daniel, geb./ged. 's-Gravenhage 28/30 maart 1800.
  15. Cornelis, geb./ged. 's-Gravenhage 8/10 maart 1805.
  16. Cornelis, geb. Wassenaar 8 mei 1808, volgt XIIh.
XIIf. (van XIf) Pieter GOUT, ged. 's-Gravenhage 3 nov. 1784, kleermaker, overl. ald. 18 nov. 1854, ondertr. (1)/tr. ald. 6/20 nov. 1808 Johanna JANSSEN, tr. (2) 's-Gravenhage 11 mei 1828 Gijsberdina ENGELMAN, ged. ald. 4 aug. 1786, overl. ald. 3 sept. 1858, die hertr. met Simon KNAAPEN, dr van Bernardus ENGELMAN en Catharina TALMOND.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Johanna, geb./ged. 's-Gravenhage 31 dec. 1808/8 jan. 1809, overl. ald. 3 april 1862, tr. (1) (C) ald. 1830 Cornelis van VLIET, tr. (2) 's-Gravenhage 4 sept. 1844 Jacobus BURGER, tr. (3) ald. 8 dec. 1858 Pieter Wilhelmus Carolus de SWART, zn van Johannes Willem de SWART en Willemina Catharina BLEWANUS.
  2. Elisabeth, geb. 's-Gravenhage 30 aug. 1811, overl. ald. 23 dec. 1826.
  3. Adriana, geb. 's-Gravenhage 12 febr. 1815, overl. ald. 23 juli 1884.
  4. Cornelia, geb. 's-Gravenhage 15 febr. 1818, overl. ald. 31 jan. 1886, tr. ald. 2 sept. 1856 Pieter Joseph van de LAAR, geb. Middelburg ca. 1820, zn van Anna Catharina van de LAAR.
  5. Pieternella, geb. 's-Gravenhage 26 nov. 1822, overl. ald. 2 mei 1877, tr. ald. 25 juni 1862 Louis DEEGENS, geb. Dordrecht ca. 1825, zn van Pieter DEEGENS en Johanna VOLGRAAF.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 7 jan. 1826, volgt XIIIh.
  2. Jacobus Johannes, geb. 's-Gravenhage ca. 1820, volgt XIIIi.
XIIIh. (van XIIf) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 7 jan. 1826, behanger, overl. ald. 10 april 1875, tr. (1) ald. 2 okt. 1850 Gerardina Johanna STECKWEY, geb. 's-Gravenhage 13 maart 1829, overl. ald. 18 aug. 1872, dr van Marinus Lodewijk STECKWEY en Anne Christina WEER, tr. (2) ald. 12 maart 1873 Geertruida HARRIVAN, geb. 's-Gravenhage 2 febr. 1829, eerder gehuwd met Willem GERRESE, dr van Arnoldus HARRIVAN en Rosina RIJNOBEL.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Gerardina Johanna, geb. 's-Gravenhage 4 dec. 1850, overl. ald. 12 jan. 1851.
  2. Gijsberdina Christina, geb. 's-Gravenhage 8 dec. 1851, overl. ald. 21 febr. 1852.
  3. Marinus Lodewijk, geb. 's-Gravenhage 26 jan. 1853, volgt XIVn.
  4. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 21 maart 1855, volgt XIVo.
  5. Gerardina Johanna, geb. 's-Gravenhage 8 maart 1857.
  6. Pieter, geb. 's-Gravenhage 18 maart 1859, volgt XIVp.
  7. Johannes Christiaan, geb. 's-Gravenhage 19 maart 1861, volgt XIVq.
  8. Gerardus Johannes, geb. 's-Gravenhage 16 juni 1864, volgt XIVr.
  9. Willem Frederik, geb. 's-Gravenhage 23 juni 1867, overl. ald. 8 juli 1867.
  10. Stephanus Jacobus Franciscus, geb. 's-Gravenhage 23 juni 1867, overl. ald. 27 maart 1868.
  11. Jacobus Albertus, geb. 's-Gravenhage 23 juni 1867, overl. ald. 8 juli 1867.
XIVn. (van XIIIh) Marinus Lodewijk GOUT, geb. 's-Gravenhage 26 jan. 1853, boekhouder, behanger, overl. ald. 4 sept. 1910, tr. (1) Batavia 30 sept. 1885, scheiding 's-Gravenhage 12 september 1894 Neeltje van GELDEREN, geb. Rotterdam 5 maart 1855, tr. (2) 's-Gravenhage 6 febr. 1895 scheiding 's-Gravenhage 13 februari 1905 Wilhelmina Pieternella KUIPERS, geb. ald. 23 juni 1865, overl. ald. na 1937, eerder gehuwd met Johan Frederik Christiaan SMETS, dr van Hendrikus Cornelis KUIPERS en Jacoba Adriana BERENDSE.
Zij vertrekt 24 september 1896 naar Batavia.
Vertrekt in 1937 naar Rotterdam.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Marinus Lodewijk, geb. 's-Gravenhage 21 mei 1896.
  2. Gerardus Johannes, geb. 's-Gravenhage 4 juli 1897, overl. ald. 18 febr. 1898.
  3. Willem Leendert Johannes, geb. 's-Gravenhage 17 juli 1898, volgt XVn.
  4. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 7 nov. 1900, volgt XVo.
  5. Gerardina Johanna, geb. 's-Gravenhage 21 nov. 1901, overl. ald. 16 april 1903.
  6. Jacobus Johannes, geb. 's-Gravenhage 20 april 1903, volgt XVp.
  7. Theodorus Franciscus, geb. 's-Gravenhage 13 april 1909, volgt XVq.
XVn. (van XIVn) Willem Leendert Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 17 juli 1898, overl. ald. ca. 1975, tr. Alphen a/d Rijn 10 nov. 1921 Berber Juliana Gerarda de VRIES, geb. Amersfoort 13 aug. 1903.

Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmina Pieternella, geb. Alphen a/d Rijn 27 april 1922.
  2. Marinus Lodewijk, geb. 's-Gravenhage 22 juni 1924.
  3. Berber Juliana Gerarda, geb. 's-Gravenhage 5 juni 1925.
  4. Hendrikus Cornelis Theodorus, geb. 's-Gravenhage 13 april 1928.
  5. Joseph, geb. 's-Gravenhage 29 maart 1929.
  6. Willem Leendert Johannes, geb. 's-Gravenhage 8 jan. 1931, loodgieter, overl. Rijswijk 23 mei 1986.
  7. Anna Margaretha, geb. 's-Gravenhage 6 aug. 1937.
XVo. (van XIVn) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 7 nov. 1900, tr. Johanna GUYT, geb. ald. 6 maart 1904, dr van Jan GUYT.

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Cornelia, geb. 's-Gravenhage 4 juli 1928.
  2. Jan, geb. 's-Gravenhage 22 maart 1931.
XVp. (van XIVn) Jacobus Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 20 april 1903, drukker, boterbezorger, tr. ald. 20 aug. 1924 Johanna Jacoba KNAAPEN, geb. Den Helder 29 maart 1904.

Uit dit huwelijk:

  1. Henri Johannes, geb. 's-Gravenhage 5 okt. 1925.
  2. Johanna Jacoba, geb. 's-Gravenhage 9 maart 1927.
  3. Hendrina Johanna, geb. 's-Gravenhage 21 juni 1928.
  4. Wilhelmina Elisabeth, geb. 's-Gravenhage 28 nov. 1929.
  5. Jacobus Johannes, geb. 's-Gravenhage 24 aug. 1936.
  6. Petronella, geb. 's-Gravenhage 24 aug. 1936.
XVq. (van XIVn) Theodorus Franciscus GOUT, geb. 's-Gravenhage 13 april 1909, vuurstoker, tr. ald. 3 juni 1931 Hendrina Cornelia KNAAPEN, geb. ald. 31 juli 1908.

Uit dit huwelijk:

  1. Emma, geb. 's-Gravenhage 10 febr. 1933.
  2. Louise, geb. 's-Gravenhage 27 nov. 1935.
  3. Robert, geb. 's-Gravenhage 18 juni 1937.
XIVo. (van XIIIh) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 21 maart 1855, zaakwaarnemer, winkelier, tr. ald. 15 aug. 1877 Cornelia HOOS, geb. ald. 1 okt. 1848, dr van Gerardus HOOS, metselaar, en Johanna van der SPEK.

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Cornelia, geb. 's-Gravenhage 6 dec. 1877.
  2. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 27 maart 1880, volgt XVr.
XVr. (van XIVo) Cornelis Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 27 maart 1880, huisknecht, tr. Leeuwarden 3 juni 1903 Hendrikje KASPERSMA, geb. Sint-Annaparochie 24 dec. 1872.

Uit dit huwelijk:

  1. Jan, geb. 's-Gravenhage 21 juni 1905, adjunct-commies Departement, van Economische Zaken, overl. 's-Gravenhage 27 jan. 1995, tr. ald. 26 juli 1933 Antonia Gijsberta van DRIEL, geb. ald. 30 april 1904.
  2. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 2 nov. 1907.
  3. Hendrik Martinus, geb. 's-Gravenhage 2 nov. 1907, volgt XVIg.
XVIg. (van XVr) Hendrik Martinus GOUT, geb. 's-Gravenhage 2 nov. 1907, tr. Martina Maria KOOL.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Albertina, geb. 's-Gravenhage 30 maart 1938.
  2. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage 30 maart 1938.
XIVp. (van XIIIh) Pieter GOUT, geb. 's-Gravenhage 18 maart 1859, schoenmaker, overl. ald. 21 nov. 1919, tr. ald. 19 mei 1886 Aagje WESTHOEK, geb. Zegwaard 16 okt. 1862, dienstbode, dr van Matthijs Gerritse WESTHOEK en Maria van der KRAAN.

Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 1 maart 1887, Chef van het filiaal van de Haagsche Courant in Scheveningen, Keizerstraat 319., overl. 's-Gravenhage 9 mei 1983.
  2. Johanna Gerardina, geb. 's-Gravenhage 2 okt. 1888, filiaalhoudster Haagsche Courant te Scheveningen, Keizerstraat 319.
  3. Adriaan Matthijs, geb. 's-Gravenhage 11 dec. 1892.
  4. Cornelia Maria, geb. 's-Gravenhage 24 maart 1896.
XIVq. (van XIIIh) Johannes Christiaan GOUT, geb. 's-Gravenhage 19 maart 1861, stoffeerder, overl. ald. 4 aug. 1932, tr. ald. 15 aug. 1883 Maria Christina Sophia BELONJE, geb. 's-Gravenhage, dr van Christiaan BELONJE en Sophia BODEGRAVEN.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Christiaan, geb. 's-Gravenhage 1884, volgt XVs.
  2. Louis Marinus, geb. 's-Gravenhage 27 juni 1884, volgt XVt.
  3. Maria Christina Sophia, geb. 's-Gravenhage 7 dec. 1885.
  4. Cornelia Margaretha Johanna, geb. Rotterdam ca. 1897, overl. 's-Gravenhage 7 mei 1920.
XVs. (van XIVq) Johannes Christiaan GOUT, geb. 's-Gravenhage 1884, behanger, tr. Wilhelmina Johanna HODENPIJL, geb. Delfshaven 25 maart 1885.

Uit dit huwelijk:

  1. Wilhelmina Johanna, geb. Rotterdam 25 nov. 1908.
  2. Johannes Christiaan, geb. Rotterdam 28 febr. 1911.
  3. Alida Lucia, geb. Rotterdam 28 juli 1912.
  4. Maria Christina Sophia, geb. Rotterdam 31 okt. 1917.
  5. Johannes Theodorus, geb. Rotterdam 13 sept. 1919.
  6. Louise Maria, geb. 's-Gravenhage 30 jan. 1922.
  7. Christina, geb. 's-Gravenhage 8 aug. 1923.
  8. Elisabeth Catharina, geb. 's-Gravenhage 22 mei 1925.
XVt. (van XIVq) Louis Marinus GOUT, geb. 's-Gravenhage 27 juni 1884, bewaarder strafgevangenis, tr. Johanna Catharina MANIHO, geb. Borger 27 jan. 1887.

Uit dit huwelijk:

  1. Harmannus Louis Marinus, geb. Groningen 7 juli 1911.
  2. Johannes Christiaan, geb. Groningen 26 sept. 1913.
  3. Louis Marinus, geb. Groningen 6 maart 1920.
  4. Wubbechien Maria, geb. Groningen 8 maart 1922.
XIVr. (van XIIIh) Gerardus Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 16 juni 1864, horlogemaker,instrumentmaker, overl. ald. 31 dec. 1903, tr. ald. 4 april 1894 Wilhelmina PFEIJFFERS, geb. Amsterdam 10 maart 1871, naaister, dr van Reinier PFEIJFFERS en Magdalena Cornelia HOLST.
Vertrekt, vermoedelijk na het overlijden van haar man, naar Zwartewaal.

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 17 maart 1894.
  2. Reinardus Theodorus, geb. 's-Gravenhage 26 april 1897, volgt XVu.
  3. Wilhelmina Magdalena, geb. 's-Gravenhage 14 aug. 1899.
  4. Gerardus Johannes, geb. 's-Gravenhage 10 juli 1903, volgt XVv.
XVu. (van XIVr) Reinardus Theodorus GOUT, geb. 's-Gravenhage 26 april 1897, rijtuigschilder, tr. (1) Wilhelmina Johanna Magdalena VINK, geb. ald. 1 febr. 1897, tr. (2) ald. 20 jan. 1926 Elisabeth Hendrika de VRUEH, geb. 's-Gravenhage 19 mei 1893.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Gerardus Johannes, geb. 's-Gravenhage 24 aug. 1922.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Reinardus Theodorus, geb. 's-Gravenhage 2 jan. 1927.
  2. Hendrik Johannes, geb. 's-Gravenhage 30 jan. 1931.
XVv. (van XIVr) Gerardus Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage 10 juli 1903, huisknecht, tr. Geertruida Maria de VRUEH, geb. ald. 8 juli 1903.

Uit dit huwelijk:

  1. Geertruida Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 19 juli 1926.
XIIIi. (van XIIf) Jacobus Johannes GOUT, geb. 's-Gravenhage ca. 1820, bediende, overl. ald. 5 jan. 1890, tr. ald. 3 dec. 1856 Johanna Cornelia van der STRAATEN, geb. 's-Gravenhage 23 mei 1835, dr van Paulus van der STRAATEN, metselaar, en Johanna BORSBOOM.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Johannes, geb. 's-Gravenhage ca. 23 maart 1855.
  2. Gijsbertina Cornelia, geb. 's-Gravenhage 25 juli 1856, overl. ald. 28 maart 1932, tr. Johannes Petrus Jacobus BROK.
  3. Paulina Christina, geb. 's-Gravenhage 22 jan. 1858, dienstbode, overl. ald. 6 dec. 1932, tr. Hendrik KOOPMAN, overl. na 1932.
  4. Cornelia Johanna Petronella, geb. 's-Gravenhage 24 aug. 1860, dienstbode, overl. ald. 9 nov. 1861.
  5. Cornelia Johanna, geb. 's-Gravenhage 20 maart 1863, overl. ald. 26 juni 1866.
  6. Pieter Johannes, geb. 's-Gravenhage 18 mei 1870, overl. ald. 19 juli 1871.
XIIg. (van XIf) Johannes Cornelis GOUT, geb. 's-Gravenhage ca. 1793, molenaar, tapper, overl. ald. 16 okt. 1860, tr. ald. 5 juli 1820 Christina LAIJBACH, geb. Amsterdam, dr van Philiph LAIJBACH en Catharina FREBENBACH.

Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Cornelis, geb. 's-Gravenhage 16 jan. 1822, overl. ald. 25 maart 1871.
  2. Catharina Philippina, geb. 's-Gravenhage 12 juni 1823, overl. ald. 16 okt. 1824.
  3. Catharina Philippina, geb. 's-Gravenhage 14 febr. 1825, tr. ald. 14 april 1854 Pieter VERHAGEN, geb. Brielle ca. 1826.
  4. Christina, geb. 's-Gravenhage 6 juni 1826, overl. ald. 11 mei 1827.
  5. Willem Frederik, geb. 's-Gravenhage 8 aug. 1827, volgt XIIIj.
  6. Johan Hendrik, geb. 's-Gravenhage 12 okt. 1828, overl. ald. 17 sept. 1859.
  7. Christina, geb. 's-Gravenhage 6 jan. 1831, overl. ald. 28 dec. 1831.
  8. Christina Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 13 juni 1832.
  9. Christiaan, geb. 's-Gravenhage 7 dec. 1833, overl. ald. 16 mei 1835.
  10. Christina Philippina, geb. 's-Gravenhage 5 juni 1835, overl. ald. 17 nov. 1905, tr. Robert SHERIFF.
    Woont voor haar overlijden te Amsterdam.
  11. Maria Philippina, geb. 's-Gravenhage 6 jan. 1837, overl. ald. 12 mei 1837.
  12. Maria Philippina, geb. 's-Gravenhage 7 aug. 1838, overl. ald. 4 sept. 1916, tr. Richard Benjamin EASTES, overl. vóór 1916.
XIIIj. (van XIIg) Willem Frederik GOUT, geb. 's-Gravenhage 8 aug. 1827, overl. ald. 30 maart 1881, tr. Maria Adriana van der HARST.

Uit dit huwelijk:

  1. Christina Johanna Philippina, geb. 's-Gravenhage 18 aug. 1859, overl. ald. 30 jan. 1862.
  2. Marie, geb. 's-Gravenhage 23 aug. 1862, overl. ald. 25 aug. 1862.
XIIh. (van XIf) Cornelis GOUT, geb. Wassenaar 8 mei 1808, veldwachter, overl. 's-Gravenhage 17 juli 1863, tr. (1) Maria Catharina LANDEGENT, tr. (2) ald. 17 nov. 1841 Wilhelmina ROOSA, geb. ald. 29 sept. 1814, dr van Ferdinand ROOSA, tolgaarder, en Wilhelmina van den BERG.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Anna Maria Petronella, geb. 's-Gravenhage 17 jan. 1838.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Ferdinand Johannes Cornelis, geb. Wassenaar 29 sept. 1842, volgt XIIIk.
  2. Wilhelmina Johanna, geb. Wassenaar 4 jan. 1844, overl. 's-Gravenhage 26 sept. 1866.
  3. Johannes Cornelis, geb. 's-Gravenhage 1 juni 1845, overl. ald. 23 sept. 1845.
  4. Cornelia Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 1 okt. 1846, overl. ald. 14 dec. 1855.
  5. Elisabeth, geb. Wassenaar 9 sept. 1850, overl. 's-Gravenhage 9 jan. 1863.
  6. Johannes Cornelis, geb. 's-Gravenhage 27 febr. 1853, overl. ald. 27 sept. 1853.
  7. Hendrika Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 24 sept. 1854, overl. ald. 27 jan. 1856.
XIIIk. (van XIIh) Ferdinand Johannes Cornelis GOUT, geb. Wassenaar 29 sept. 1842, arbeider, overl. 's-Gravenhage 6 jan. 1896, tr. ald. 3 aug. 1870 Maartje BRONSVELD, geb. Scheveningen 30 mei 1845, overl. 's-Gravenhage 29 dec. 1912, dr van Johannes BRONSVELD en Maria VROLIJK.
Woont bij zijn huwelijk te Scheveningen.

Uit dit huwelijk:

  1. Willemina, geb. 's-Gravenhage 17 nov. 1871.
  2. Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 11 nov. 1872, overl. ald. 3 maart 1912.
  3. Maria, geb. 's-Gravenhage 16 jan. 1873, overl. ald. 14 dec. 1912.
  4. Cornelia, geb. 's-Gravenhage 5 jan. 1875.
  5. Johannes Cornelis, geb. 's-Gravenhage 12 dec. 1876, overl. ald. 27 aug. 1877.
  6. Jansje, geb. 's-Gravenhage 26 juni 1878.
  7. Frederica Maria, geb. 's-Gravenhage 6 okt. 1880, overl. ald. 16 maart 1902.
  8. Klasina, geb. 's-Gravenhage 26 dec. 1882.
  9. Elisabeth, geb. 's-Gravenhage 21 juli 1885, overl. ald. 2 april 1901.
  10. Johanna Petronella, geb. 's-Gravenhage 1 nov. 1887.
  11. Anna Maria Petronella, geb. 's-Gravenhage 21 dec. 1891, overl. ald. 24 febr. 1904.
IXe. (van VIIIc) Pieter Pietersz. GOUT, ged. 's-Gravenhage 7 juli 1680, overl. ald. 30 maart 1716, tr. Catharina HEERMAN.

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelia, ged. 's-Gravenhage 13 aug. 1716.
Noten
  1. Jaarboeken van het Centraal Bureau voor Genealogie 37 (1983), 103-138 en 38 (1984), 140-175.
  2. Bijblad Nederlandsche Leeuw, II, 1, 114, 207, 293.
  3. Kwartierstatenboek Nederlandsche Leeuw 1958.
  4. Nederlands Patriciaat 52 (1966).
  5. Samengesteld door L. van der Meer.