VOORWOORD VOOR DE GENEALOGIEŤN BOT EN BOTH..

 

Het is buiten kijf dat van omvangrijke families - en dat zijn de diverse naamgroepen Bot en Both in elk geval - slechts een "complete" genealogie kan worden samengesteld indien er een goede samenwerking aanwezig is en alle meewerkende hobby - genealogen bereid en in staat zijn hun gegevens ten behoeve van een groter geheel ter beschikking te stellen.

 

Voor deze genealogieĎn BOT en BOTH zijn in de loop der jaren gegevens door een aantal hobbygenealogen  verzameld. Dat is reeds gebeurd sinds de jaren 90 van de 20ste eeuw, voor een deel in en voor de toenmalige Genealogische Vereniging van het geslacht Both, met het maandblad Bothanica, geēnspireerd en uitgegeven door Bert Both te Haastrecht.Van die eerste gegevens is door verschillende omstandigheden Ų o.m. computercrash -  veel verloren gegaan. Ik heb mij destijds tot taak gesteld, samen met Arie Both uit Rotterdam, om bijeen te brengen wat verloren was gegaan. Vooral Arie Both heeft  - naast zijn eigen onderzoek - nauwgezet veel van de aanwezige gegevens gecontroleerd in de archieven en uiteraard veel aanvullingen gevonden.

Ik heb alle gegevens in een computerbestand opgenomen en, evenals Arie Both, nader onderzoek ingesteld. Samen hebben wij de vondsten verwerkt.  Ons bleek al vrij snel dat er in elk geval een tweetal grote gehelen waren, namelijk de naamdragers Both en degenen die „slechtsš de naam Bot droegen. Binnen de naamdragers „Bothš was er echter ook een tak met de naam „Botš, gevormd door de nakomelingen van een Arie Bot, die bij zijn doop de „hš achter zijn naam had „verlorenš. In de afzonderlijke genealogie van de naamdragers Bot zijn Ų tot nu toe Ų geen naamdragers Both aanwezig. In de praktijk van het onderzoek is dit een welkome situatie.

 

De basis in het verre verleden van de hier bewerkte familie Both is gelegd door F.H.J. van Aesch in zijn grondige verkenning van de oudere generaties van deze familie.[i] De bemoeienissen van Bert Both middels "zijn" familievereniging „Bothanicaš waren een grote stimulans. Zelf - ik ben geen Both - heb ik nogal wat Both'en in de familie en dan ben je als genealoog "verloren". Mijn uitgangspunt werd gevormd door het feit dat de grootouders van mijn vrouw beiden de naam Both droegen.

 

De hier gegeven genealogie Both is een goed voorbeeld van deze samenwerking. We zien namelijk dat de eerst - bekende voorvader Cornelis Both geboren is omstreeks het jaar 1500 en uit een huwelijk met een nog onbekende vrouw  een tweetal zonen kreeg, die beiden veel nageslacht hebben gehad. Uit de eerste zoon Adriaen Cornelisz. Both die vermoedelijk in Noordeloos is geboren, is een groot aantal nakomelingen bekend, waarvan er nu nog familieleden in verschillende werelddelen leven. Ook uit de tweede zoon Cornelis Cornelisz. Both is een talrijk nageslacht bekend, waarvan eveneens nog vele familieleden leven.

 

De eerste eeuwen woonden de familieleden - voor zover nu bekend is -  in plaatsen als Polsbroek, Noordeloos, Stolwijk en Berkenwoude. Daarna vestigden enkele takken zich in onder meer  Sliedrecht en Oud-Beijerland. Vooral in de negentiende eeuw, maar  ook in het begin van de twintigste eeuw, trokken vele familieleden naar Rotterdam, waar meer werkgelegenheid was dan op het platteland.

 

In de beginperiode  waren nogal wat familieleden Both betrokken bij de plaatselijke besturen, onder meer als burgemeester, gezworene (een vorm van wethouder), armmeester en  dergelijke ambten. Ook oefenden zij kerkelijke ambten uit als diaken en ouderling. Tot diep in de twintigste eeuw waren - en zijn - vele familieleden lidmaten van de N.H. Kerk en van andere Protestantse kerkgenootschappen. Uiteraard waren veel leden van de familie Both werkzaam als landbouwer, veeboer of in soortgelijke  agrarische beroepen. Naderhand zijn er andere beroepen voor in de plaats gekomen, zoals melkboer, winkelier en arbeider in de haven of in de industrie.

 

 

Het is duidelijk dat de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard gezien moeten worden als belangrijke herkomstgebieden van deze familie. Deze genealogie Both stel ik naast de genealogie van het geslacht Bot, waaraan ik eveneens een aantal jaren heb gewerkt, welk geslacht  Ų tot op heden Ų niet verwant is gebleken met de hier gepresenteerde familie. Deze genealogie Bot zal afzonderlijk worden geprint.

 

Uit het bovenstaande blijkt heel duidelijk dat deze genealogie het werk is van Arie Both en van ondergetekende. Voor wat betreft de computerverwerking geef ik mijn compteradres (e-mail) op.

 

Voor op- en aanmerkingen, aanvullingen en verbeteringen, houd ik mij zeer aanbevolen.

 

  19 februari 2006

 

Vervaardigd  met behulp van het Genealogieprogramma Genkwa van Dr. H. de Vries door L. van der Meer.

Dit is de versie d.d. 19 februari 2006 , nr. 10 , van deze Genealogie , die alle voorgaande versies vervangt.

Ook deze versie maakt geen aanspraak op volledigheid en bevat zeker fouten en tekortkomingen.

Voor zover er in deze versie recente gegevens voorkomen, zijn deze ontleend aan openbare bronnen, dan wel gebaseerd op met toestemming verkregen gegevens.

 

© L.van der Meer.

 

 

 

 

 

 

 1 F.H.J. van Aesch, De oudere generaties van een familie Both (Noordeloos), Gens Nostra 1998, blz. 276-290.