GENEALOGIE
van
Ruurd HIDDES>index

   I. Ruurd HIDDES, skipper en keapman te Oenkerk, tr. (1) ca. 1660 N.N., tr. (2) ca. 1663 Meine PYTTERS.

   II. (van I) Ruurd RUIERDS, ged. Oenkerk donderdag 26 juni 1664, scipper, tr. Antje WIEGERS.
   III. (van II) Wyger RUIRDS, ged. Oenkerk maandag 2 febr. 1688, Mr.Schoenmaker, begr. Oenkerk vrijdag 23 nov. 1764, tr. (1) ca. 1715 Hijnke WIJGERS, ged. ald. donderdag 11 maart 1694, overl. verm. ald. ca. 1725, dr van Wyger DIRCKS en Simke WIJMERS, tr. (2) ca. 1726 Antje GOSSES, ged. Oenkerk zaterdag 3 nov. 1691, dr van Gosse TIESES, tr. (3) ald. zondag 13 nov. 1740 Aakje SIPKES, geb. Miedum.
   IV. (van III) Ruurd Wygers (Wiegers) [DEELSTRA], ged. Oenkerk zondag 14 aug. 1729, overl. verm. Tietjerk, tr. Trijntje ALBERTS, ged. Miedum zondag 19 april 1733, overl. Tietjerk donderdag 5 nov. 1812, dr van Albert JACOBS en Dieuke JANS.
   Va. (van IV) Jan Ruurds DEELSTRA, geb. Lekkum woensdag 2 april 1766, landbouwer (1811 en boer in 1813), koemelker (1815), huisman (1822), overl. Tietjerk dinsdag 22 febr. 1859, tr. Wikjen Ales KLAVER, geb. Hardegarijp maandag 10 dec. 1787, overl. Rinsumageest dinsdag 1 dec. 1874, dr van Ale Jans KLAVER, arbeider, en Itje GERBENS.
   Vb. (van IV) Anne Ruurds DEELSTRA, geb./ged. Tietjerk vrijdag 12 jan./zondag 3 maart 1776, koemelker, overl. Ouddeel na 1836, tr. ald. zondag 23 april 1809 Sijbrigjen Harmanus INIA, geb. Tietjerk ca. 1773, boerin, overl. ald. donderdag 17 aug. 1848, dr van Harmanus Jochems INIA en Pietje JACOBS.
   VIa. (van Va) Ruurd Jans DEELSTRA, geb./ged. Tietjerk zondag 10 maart/zondag 21 april 1811, huisman,koemelker,landbouwer, kastelein, overl. ald. zondag 14 jan. 1883, tr. ald. donderdag 13 mei 1841 Jitske Durks van der VEEN, geb. Tietjerk dinsdag 15 okt. 1816, dienstbode, later boerinne, overl. ald. zaterdag 4 dec. 1880, dr van Dirk Rijkeles van der VEEN en Grietje Hendriks van der HEIDE.
   VIb. (van Va) Ale Jans DEELSTRA, geb. Tietjerk donderdag 18 mei 1815, timmerman,cichoreidroger, overl. Rinsumageest donderdag 27 aug. 1896, tr. Tietjerk woensdag 21 mei 1845 Pietje Klazes MEINDERTSMA, geb. ald. donderdag 5 juli 1821, overl. Rinsumageest vrijdag 22 jan. 1892, dr van Klaas Jans MEINDERTSMA, huisman, te Tietjerk, en Gepke Michiels FOKKEMA.
   VIIa. (van VIa) Durk Ruurds DEELSTRA, geb. Tietjerk donderdag 13 sept. 1855, landbouwer, overl. Huizum zaterdag 27 mei 1911, tr. Baarderadeel zaterdag 13 mei 1882 Geertruid (Geertje) van der WEIDE, geb. Lekkum vrijdag 25 dec. 1863, overl. Huizum zondag 30 aug. 1925.
   VIIb. (van VIa) Ale Ruurds DEELSTRA, geb. Tietjerk donderdag 5 nov. 1857, landbouwer, overl. Jelsum woensdag 4 sept. 1929, begr. Tietjerk, tr. ald. donderdag 16 febr. 1888 Sijke Pieters van der VEEN, geb. ald. vrijdag 7 juli 1865, overl. Hoorn donderdag 20 nov. 1952, toen zij verbleef bij haar dochter Jitske, begr. Tietjerk maandag 24 nov. 1952, vanuit de NH Kerk op de Algemene Begraafplaats aldaar, dr van Pieter Halbes van der VEEN en Berber Oedzes van der BIJL.    VIIc. (van VIa) Antje Ruurds DEELSTRA, geb. Tietjerk woensdag 22 aug. 1860, overl. Idaard juli 1936, tr. Bergum zaterdag 19 mei 1883 Jentje Tjeerds DEELSTRA, geb. Grouw vrijdag 30 juli 1858, veehouder, overl. Tietjerk ca. zaterdag 29 juli 1922, zn van Tjeerd Wisses DEELSTRA en Lysbeth Jentjes van ES.
   VIId. (van VIa) Hendrik Ruurds DEELSTRA, geb. Tietjerk donderdag 29 okt. 1863, landbouwer, overl. Ouddeel o/d Tietjerk zaterdag 12 sept. 1896, tr. Bergum zaterdag 9 mei 1891 Ytje Dirks de BOER, geb. Giekerk maandag 1 mei 1871, dr van Dirk Pieters de BOER en Syke Joukes NIEUWENHUIS, die hertr. met Catrinus Arjens VENINGA.
   VIIe. (van VIb) Jan Ales DEELSTRA, geb. Rinsumageest woensdag 3 nov. 1847, aannemer, tr. ald. donderdag 24 dec. 1891 Helina (Hillina) Jakobs TUINENGA, geb. ald. maandag 18 maart 1872, overl. Rinsumageest woensdag 3 mei 1905, dr van Jacob Siedses TUINENGA en Antje Philips SCHEFFER.
   VIIIa. (van VIIb) Pieter Ales DEELSTRA, geb. Tietjerk dinsdag 8 dec. 1896, slager, overl. Huizum dinsdag 18 april 1961, tr. Makkum woensdag 2 juni 1926 Hotsche Klazes WIELENGA, geb. ald. maandag 16 sept. 1901, overl. Leeuwarden dinsdag 30 aug. 1966, dr van Klaas WIELENGA en Janna ANDELA.
   VIIIb. (van VIId) Ruurd DEELSTRA, geb. Tietjerk zondag 9 juli 1893, veehouder, overl. Leeuwarderadeel vrijdag 29 sept. 1978, tr. ald. donderdag 8 mei 1924 Fetje BOUMA, geb. ald. zaterdag 8 maart 1902, overl. Leeuwarderadeel donderdag 20 febr. 1969.
   VIIIc. (van VIId) Dirk (Hendriks) DEELSTRA, geb. Tietjerk dinsdag 28 april 1896, koemelker te Giekerk (1922), veehouder te Oudkerk (1939), overl. Leeuwarden woensdag 18 aug. 1982, tr. Idaarderadeel zaterdag 5 juli 1919 Rigtje (Jentjes) DEELSTRA, geb. Wirdum zondag 2 april 1893, overl. Leeuwarden woensdag 28 jan. 1970, dr van Jentje Tjeerds DEELSTRA, veehouder, en Antje Ruurds DEELSTRA.
   IXa. (van VIIIa) Ale Ruurd DEELSTRA, geb. Jelsum zaterdag 31 dec. 1927, directeur leerlingenstelsel levensmiddelenindustrie, voordien assistent directeur zuivelfabriek en directeur zuivelvakschool; daarna directeur Eerste Lagere Technologische School te Alkmaar., overl. Apeldoorn dinsdag 20 maart 1990, tr. Tietjerk donderdag 23 aug. 1956 Wietske Dieuke SCHREIBER, geb. Kollumerland zaterdag 10 aug. 1929, dr van Ype SCHREIBER en Geziena van MAREN.
   IXb. (van VIIIa) Klaas DEELSTRA, geb. Jelsum woensdag 13 jan. 1932, medewerker Centrum Kernenergie, tr. Claziena Pietronella ALBERTS, geb. dinsdag 28 okt. 1930, medewerker Centrum Kernenergie, overl. mog. Karlsruhe (D) dinsdag 10 juli 1990.
   IXc. (van VIIIa) Pieter DEELSTRA, geb. Wons woensdag 21 aug. 1940, tr., scheiding circa 1960. Agaath S. AGRICOLA.
   Xa. (van IXa) drs. Rienskje Ytje (Rieneke) DEELSTRA, geb. Hoorn donderdag 6 febr. 1964, organisatiepsycholoog, senior consultant KPMG Management Consulting, heeft een samenlevingskontrakt - verleden op 5 februari 1992 voor Lubbers en Dijk, notarissen te Amsterdam en beëindigd in 2000 - met drs. Peter Erik (Peter) van der MEER, MBA, geb. 's-Gravenhage woensdag 13 juni 1962, Directeur, lid Raad van Bestuur van het ziekenhuis Leyenburg te 's-Gravenhage tot 1 januari 2001. Sinds die datum Directeur en lid van de Raad van Bestuur van Medisch Centrum Haaglanden, het samenwerkingsverband van de ziekenhuizen Westeinde in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam., zn van Leendert van der MEER, gepensioneerd hoofdambtenaar, en Jannigje PLEUNE.
   Xb. (van IXc) Norbert Pieter DEELSTRA, geb. Leeuwarden maandag 9 okt. 1967, tr. zaterdag 1 sept. 2001 Petra Jeanette KARDOL, geb. woensdag 27 mei 1970, dr van Arie Johannes Walraven KARDOL en Thea Helena Maria POSTHUMA.
   Xc. (van IXc) Hester DEELSTRA, onderwijzeres, heeft niet-huwelijkse relatie 2002 met Jeroen BENDIJK, geb. dinsdag 28 jan. 1964.


Index op GENEALOGIE
van
Ruurd HIDDES


|A|B|D|E|F|G|H|I|J|K|M|N|O|P|R|S|T|V|W|Z|

                       - A -
Abma, Auke Freerks (1821- )                       {Va.6}
Abma, Freerk Aukes                                {Va.6}
Agricola, Agaath S.                               {IXc}
Alberts, Claziena Pietronella (1930-1990)         {IXb}
Alberts, Trijntje (1733-1812)                     {IV}
Algra, Antje Arends                               {Va.5}
Andela, Baukjen Sijbrens                          {VIb.2}
Andela, Janna (1865-1940)                         {VIIIa}
                       - B -
Bendijk, Jeroen (1964- )                          {Xc}
Bendijk, Jolijn (2004- )                          Xc.1
Bijl, Berber Oedzes van der                       {VIIb}
Blanksma, Maaike Kornelis                         {Va.6}
Boer, Dirk Pieters de ( -1873)                    {VIId}
Boer, Ytje Dirks de (1871- )                      {VIIc.2}, {VIId}
Botma, Aaltje                                     {VIId.3}
Bouma, Fetje (1902-1969)                          {VIIIb}
Braaksma, H                                       {VIIIc.5}
Broek, Jacob Tammes van (1812-1868)               {Va.4}
Broek, Tamme Jakobs van                           {Va.4}
By, Antje Jelles van der                          {VIIa.1}
                       - D -
Deelstra, Ale Jans (1815-1896)                    Va.3, VIb
Deelstra, Ale Jans (1893- )                       VIIe.2
Deelstra, Ale Ruurd (1927-1990)                   VIIIa.1, IXa
Deelstra, Ale Ruurds (1857-1929)                  VIa.8, VIIb
Deelstra, Anne Ruurds (1776-1836)                 IV.2, Vb
Deelstra, Antje (1901-1999)                       VIIb.7
Deelstra, Antje (1923- )                          VIIIc.4
Deelstra, Antje Jans (1822-1860)                  Va.6
Deelstra, Antje Jans (1896- )                     VIIe.4
Deelstra, Antje Ruurds (1860-1936)                VIa.9, VIIc, {VIIIc}
Deelstra, Baukje (1888-1908)                      VIIb.1
Deelstra, Catrinus (1933- )                       VIIIc.8
Deelstra, Dieuwke Jans (1819-1865)                Va.5
Deelstra, Dirk (Hendriks) (1896-1982)             {VIIc.2}, VIId.4, VIIIc
Deelstra, Dirkje Jans (1831-1843)                 Va.9
Deelstra, Durk Ruurds (1855-1911)                 VIa.7, VIIa
Deelstra, Durkje Ruurds (1849- )                  VIa.4
Deelstra, Geertje (1892-1938)                     VIIb.4
Deelstra, Gepke Ales (1850- )                     VIb.2
Deelstra, Geziena Wietske (1957- )                IXa.1
Deelstra, Grietje Ruurds (1845- )                 VIa.2
Deelstra, Helena Jantina (1960- )                 IXa.2
Deelstra, Hendrik (1919- )                        VIIIc.1
Deelstra, Hendrik (1924- )                        VIIIb.1
Deelstra, Hendrik Ruurds (1863-1896)              VIa.10, {VIIc.2}, VIId
Deelstra, Hester                                  IXc.2, Xc
Deelstra, Jacob Jans (1895- )                     VIIe.3
Deelstra, Jan (1902- )                            VIIe.9
Deelstra, Jan Ales (1847- )                       VIb.1, VIIe
Deelstra, Jan Ruurds (1766-1859)                  IV.1, Va
Deelstra, Jan Ruurds (1851-1920)                  VIa.5
Deelstra, Janna (1929- )                          VIIIa.2
Deelstra, Jentje (1920-1922)                      VIIIc.2
Deelstra, Jentje (1928- )                         VIIIc.6
Deelstra, Jentje Tjeerds (1858-1922)              {VIIc}, {VIIIc}
Deelstra, Jitske (1889-1956)                      VIIb.2
Deelstra, Jitske (1894- )                         VIId.3
Deelstra, Jitske (1931- )                         VIIIc.7
Deelstra, Klaas (1932- )                          VIIIa.3, IXb
Deelstra, Norbert Pieter (1967- )                 IXc.1, Xb
Deelstra, Philippus (1900- )                      VIIe.8
Deelstra, Pieter (1940- )                         VIIIa.5, IXc
Deelstra, Pieter (1963- )                         IXb.1
Deelstra, Pieter Ales (1896-1961)                 VIIb.6, VIIIa
Deelstra, Pietje Jans (1892- )                    VIIe.1
Deelstra, Rienskje Ytje (1964- )                  IXa.3, Xa
Deelstra, Rigtje (Jentjes) (1893-1970)            VIIc.2, {VIIIc}
Deelstra, Ruurd (1893-1978)                       VIId.2, VIIIb
Deelstra, Ruurd (1921-1944)                       VIIIc.3
Deelstra, Ruurd Ales (1891-1919)                  VIIb.3
Deelstra, Ruurd Jans (1811-1883)                  Va.1, VIa
Deelstra, Ruurd Jentjes (1887-1949)               VIIc.1
Deelstra, Sieds (1899- )                          VIIe.7
Deelstra, Sijke (1892- )                          VIId.1
Deelstra, Sijke (1935- )                          VIIIa.4
Deelstra, Sipke (1942- )                          VIIIa.6
Deelstra, Sipke Pieter (1932- )                   VIIIb.4
Deelstra, Sophia Ariane (2002- )                  Xb.1
Deelstra, Tietje (1926- )                         VIIIb.2
Deelstra, Tjeerd Wisses                           {VIIc}
Deelstra, Tjitske Ruurds (1853-1927)              VIa.6
Deelstra, Trijntje (1894-1967)                    VIIb.5
Deelstra, Trijntje (1936-1939)                    VIIIc.9
Deelstra, Trijntje Annes (1814- )                 Vb.1
Deelstra, Trijntje Jans (1813-1824)               Va.2
Deelstra, Trijntje Jans (1824-1843)               Va.7
Deelstra, Trijntje Ruurds (1847-1863)             VIa.3
Deelstra, Wieger Ales (1853-1876)                 VIb.3
Deelstra, Wieger Jans (1897-1897)                 VIIe.5
Deelstra, Wieger Jans (1898-1901)                 VIIe.6
Deelstra, Wieger Ruurds ( -1840)                  IV.3
Deelstra, Wikje (1892-1915)                       VIIa.1
Deelstra, Wikjen Ruurds (1842-1878)               VIa.1
Deelstra, Wyger Jans (1829-1836)                  Va.8
Deelstra, Ytje (1926- )                           VIIIc.5
Deelstra, Ytje (1929- )                           VIIIb.3
Deelstra, Yttje Jans (1817- )                     Va.4
Deelstra], Ruurd Wygers (Wiegers) [ (1729- )      III(2).2, IV
Dircks, Wyger                                     {III}
Dotinga, Jan                                      {VIIIa.4}
                       - E -
Es, Lysbeth Jentjes van                           {VIIc}
                       - F -
Fennema, J                                        {VIIIc.4}
Fokkema, Gepke Michiels                           {VIa.1}, {VIb}
                       - G -
Gerbens, Itje ( -1847)                            {Va}
Gosses, Antje (1691- )                            {III}
                       - H -
Haarsma, Pietje (1865- )                          {VIId.1}
Heide, Grietje Hendriks van der (1777- )          {VIa}
Hendriks, Jacob                                   {III(2).3}
Hendriks, Saartje (1736-1812)                     {III(2).3}
Hiddes, Ruurd                                     I
Hovinga, Gosse (1890-1951)                        {VIIb.2}
                       - I -
Inia, Harmanus Jochems ( -1848)                   {Vb}
Inia, Pieter Jochums                              {VIa.6}
Inia, Sijbrigjen Harmanus (1773-1848)             {Vb}
Inia, Tjeerd Pieters (1850-1941)                  {VIa.6}
                       - J -
Jacobs, Albert                                    {IV}
Jacobs, Antje                                     {III(2).3}
Jacobs, Pietje ( -1848)                           {Vb}
Jans, Dieuke                                      {IV}
Jansma, Y                                         {VIIIb.4}
Jelkes, Hendrik                                   {III(2).3}
Jongbloed, A                                      {VIIIb.3}
                       - K -
Kardol, Arie Johannes Walraven (1943-1999)        {Xb}
Kardol, Petra Jeanette (1970- )                   {Xb}
Kastelein, Hidzert Melles                         {Va.5}
Kastelein, Willem Hidzes (1822- )                 {Va.5}
Keizer, Auke (1895-1967)                          {VIIb.5}
Kingma, Jelle (1888- )                            {VIId.3}
Kingma, Ype                                       {VIId.3}
Klaver, Ale Jans                                  {Va}
Klaver, Wikjen Ales (1787-1874)                   {Va}
Kooistra, Dirkje (Berber Keimpes) (1814-1863)     {VIa.4}
Kooistra, Taeke Willems                           {Vb.1}
Kooistra, Willem Taekes (1814- )                  {Vb.1}
Kuipers, Tjitske                                  {VIIb.3}
                       - M -
Maren, Geziena van                                {IXa}
Meer, Leendert van der (1924- )                   {Xa}
Meer, Peter Erik van der (1962- )                 {Xa}
Meer, Thom Oscar van der (1998- )                 Xa.1
Meindertsma, Klaas Jans                           {VIa.1}, {VIb}
Meindertsma, Piebe Klazes (1824-1899)             {VIa.1}
Meindertsma, Pietje Klazes (1821-1892)            {VIb}
Miedema, Jan Jacobs                               {VIIa.1}
Miedema, Jelle (1890- )                           {VIIa.1}
                       - N -
Nicolaij, Lotje                                   {VIIIb.1}
Nieuwenhuis, Syke Joukes ( -1889)                 {VIId}
                       - O -
Oevering, Jeltje Abes                             {Vb.1}
                       - P -
Pieters, Antje                                    {III(2).3}
Pleune, Jannigje (1926- )                         {Xa}
Posthuma, Thea Helena Maria (1945- )              {Xb}
Prins, Franciscus                                 {Va.4}
Pytters, Meine                                    {I}
                       - R -
Reitsma, T                                        {VIIIc.8}
Rijpkema, Evert (1846- )                          {VIa.4}
Rijpkema, Wieber(t) Pieters (1792-1863)           {VIa.4}
Rodenhuis, Johanna                                {VIIIa.2}
Roi, Andries la                                   {VIIIa.2}
Roi, Hendrik Cornelis la                          {VIIIa.2}
Ruierds, Hiltje (1686- )                          II.1
Ruierds, Ruurd (1664- )                           I(2).1, II
Ruirds, Wyger (1688-1764)                         II.2, III
Ruurds, Gertje (1701- )                           II.3
Ruurds, N.N. (1703- )                             II.4
                       - S -
Scheffer, Antje Philips                           {VIIe}
Schreiber, Wietske Dieuke (1929- )                {IXa}
Schreiber, Ype                                    {IXa}
Sinnema, Aelse Petrus                             {VIb.2}
Sinnema, Symen Aeles (1850-1939)                  {VIb.2}
Sipkes, Aakje                                     {III}
Smits, Maaike Pieters                             {Va.4}
Span, Grietje (1887-1969)                         {VIIc.1}
Stoker, Arie (Arjen) (1891-1954)                  {VIIb.4}
Swart, Klaaske Jans                               {IV.3}
                       - T -
Teunis, Bouwe                                     {III(2).3}
Tieses, Gosse                                     {III}
Tuinenga, Helina (Hillina) Jakobs (1872-1905)     {VIIe}
Tuinenga, Jacob Siedses                           {VIIe}
                       - V -
Veen, Dirk Rijkeles van der (1777-1848)           {VIa}
Veen, Jitske Durks van der (1816-1880)            {VIa}
Veen, Pieter Halbes van der                       {VIIb}
Veen, Sijke Pieters van der (1865-1952)           {VIIb}
Veenstra, T                                       {VIIIc.1}
Veninga, Catrinus Arjens (1869- )                 {VIId}
Veninga, Sjoerdtje Tjeerds                        {VIa.6}
Vries, Auke de                                    {VIIIb.2}
Vries, Jelte de (1889- )                          {VIId.1}
Vries, Sijmen de (1850- )                         {VIId.1}
                       - W -
Weide, Geertruid (Geertje) van der (1863-1925)    {VIIa}
Weizenbach, B                                     {VIIIc.7}
Wiegers, Antje                                    {II}
Wielenga, Hotsche Klazes (1901-1966)              {VIIIa}
Wielenga, Klaas (1865-1944)                       {VIIIa}
Wijgers, Hijnke (1694-1725)                       {III}
Wijmers, Simke                                    {III}
Wygers, Gertje (1727- )                           III(2).1
Wygers, Gosse (1732- )                            III(2).3
                       - Z -
Zijlstra, Y                                       {VIIIc.6}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #